โลโก้เว็บไซต์ 2018-01-15 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2018-01-15

การประชุมทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบบริหารทรัพยากรองค์กร(ระบบERP)
จันทร์ 15 มกราคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

มทร.ล้านนา จัดโครงการประชุมขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบบริหารทรัพยากรองค์กร(ระบบERP) นางเกษฉัตร นวลดี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง มทร.ล้านนา เป็นประธานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงาน ในระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ระบบ ERP)ระหว่างวันที่ 15-16 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ทบทวน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน สร้างความรู้ความเข้าใจและแนวปฏิบัติที่ดีในระบบ ERP  >> อ่านต่อ


ครุศาสตร์อุตสาหการ จัดโครงการครูช่างอาสาฯ
จันทร์ 15 มกราคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

อาจารย์มนตรี  แก้วอยู่ คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหการ สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัด “โครงการครูช่างอาสาส่งเสริมสร้างสรรค์พัฒนาเพื่อพาน้องแดนไกลสู่โรงเรียนน่าอยู่เพิ่มการเรียนรู้ก้าวสู่ศตวรรษที่ 21” ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนปางหินฝน ตำบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 11-13 มกราคม 2561 โดยกลุ่มคณาจารย์และนักศึกษากว่า 60 คน ร่วมแรงร่วมใจซ่อมแซมและปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารเรีย... >> อ่านต่อ


ร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทดสอบสิ่งทอ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ชุด
จันทร์ 15 มกราคม 2561 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อเรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทดสอบสิ่งทอ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ/ราคากลาง  1,250,000.00  บาท ประกาศวิจารณ์ตั้งแต่ วันที่ 15 - 18  มกราคม 2561  สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือเสนอแนะวิจารณ์แสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัว    1. ติดต่อขอทรา... >> อ่านต่อ


ร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการงานหลังพิมพ์ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด
จันทร์ 15 มกราคม 2561 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อเรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการงานหลังพิมพ์ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ/ราคากลาง 1,177,000.00  บาท ประกาศวิจารณ์ตั้งแต่ วันที่ 15 - 18  มกราคม 2561  สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือเสนอแนะวิจารณ์แสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัว    1. ติดต่อขอทราบข้อมู... >> อ่านต่อ


เรื่อง แต่งตั้งให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาดำรงตำแหน่งรองคณบดี
จันทร์ 15 มกราคม 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวบุคลากร

เรื่อง แต่งตั้งให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาดำรงตำแหน่งรองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวัฒน์ ทิพจร  ดำรงตำแหน่งรองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พื้นที่เชียงราย นายสิทธิบูรณ์ ศิริพรอัครชัย    ดำรงตำแหน่งรองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พื้นที่น่าน นายขวัญชัย เทศฉาย ดำรงตำแหน่งรองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พื้นที่ตาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันไชย คำเสน ดำรงตำแหน่งรองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พื้นที่ลำปาง นายกมลศักดิ์ รัตน... >> อ่านต่อ


เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง
จันทร์ 15 มกราคม 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวบุคลากร

ด้วยมหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนีภาระงานที่ต้องดำเนินการให้สำเร็จตามเป้าหมายและยุทธศาสตร์ จึงมีความจำเป็นต้องแต่งตั้งบุคคลเพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบภาระงานของส่วนราชการ จึงขอแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง ดังนี้ 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย จีนะวงษ์  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาเชียงราย 2.นายปรีชา  พลชัย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรเชียงราย 3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรสิทธิ์ แสนทอน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร เชียง... >> อ่านต่อ


เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
จันทร์ 15 มกราคม 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวบุคลากร

เพื่อให้การปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเป็นไปด้วยความเรียบาร้อย มีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัวยิ่งขึ้น จึงมอบหมานให้รองอธิการบดีเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีเกี่ยวกับการควบคุม กำกับดูแล สั่งการอนุญาต การอนุมัติ การลงนามในหนังสือหรือเอกสารปฏิบัติราชการ โดยมอบหมายให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนในพื้นที่ ดังนี้ 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไกรสีห์ พิสิษฐ์กุล ปฏิบัติราชการแทนในพื้นที่ลำปาง 2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลพร จันทร์ไชย ปฏิบัติราชการแทนในพื้นที่น่าน ... >> อ่านต่อ


ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสร้างแบบจำลองสถาปัตยกรรมสามมิติขั้นสูง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด
จันทร์ 15 มกราคม 2561 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อเรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสร้างแบบจำลองสถาปัตยกรรมสามมิติขั้นสูง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ/ราคากลาง 2,000,000.00  บาท ประกาศวิจารณ์ตั้งแต่ วันที่ 15 - 18  มกราคม 2561  สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือเสนอแนะวิจารณ์แสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัว   ... >> อ่านต่อ


ประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดวิเคราะห์ค่าองค์ประกอบสาร ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จันทร์ 15 มกราคม 2561 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดวิเคราะห์ค่าองค์ประกอบสาร ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)             &n... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 9 ทั้งหมด 9


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา