โลโก้เว็บไซต์ 2018-05-21 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2018-05-21

กองประชาสัมพันธ์ จัดอบรม DJ รุ่น 2
จันทร์ 21 พฤษภาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการ “อบรมนักจัดรายการวิทยุ รุ่นที่ 2” ระหว่างวันที่ 17 – 18 พฤษภาคม 2561 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ชัชวิน  วรปรีชา ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Innovation Learning Center)  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 56 พรรษา มทร.ล้านนา อ.ชัชวิน ผอ.กองประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า “การจัดโครงการอบรมนักจัดรายการวิทยุฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะของนักจัด... >> อ่านต่อ


โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการด้านเทคนิคการสอนเพื่อผลิตปฏิบัตินักปฏิบัติ : Active Learning
จันทร์ 21 พฤษภาคม 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวอบรม/เสวนา

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 งานบุคลากรฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการด้านเทคนิคการสอนเพื่อผลิตปฏิบัตินักปฏิบัติ : Active Learning นำโดย ผศ.พัฐฐพาดา โชติเสถียรกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พร้อมอาจารย์อุษามาศ รัตนวงศ์ รองคณบดีฯและผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยารัตน์ เศวตนันทน์ รองคณบดีฯ ให้คณาจารย์ของคณะฯและเขตพื้นที่ ได้เข้าร่วมโครงการครั้งเพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์ได้รับทราบและแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับความสำ... >> อ่านต่อ


ประกาศผลทุนวิจัย OTOP Mentor 2561
จันทร์ 21 พฤษภาคม 2561 / ข่าวทุน/วิจัย

ประกาศผลทุนวิจัย OTOP Mentor 2561 - ทุน OTOP จำนวน 80 โครงการ งบประมาณ 3,997,000 บาท - ทุน New OTOP จำนวน 153 โครงการ งบประมาณ 7,703,000 บาท รวมจำนวนทั้งสิ้น 233 โครงการ งบประมาณรวม 11,700,00 บาท   >> อ่านต่อ


รับสมัครทุนฝ่ายวิชาการ สกว. ประจำปี 2562
จันทร์ 21 พฤษภาคม 2561 / ข่าวทุน/วิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนาขอแจ้งประกาศรับสมัครทุนฝ่ายวิชาการ สกว. ประจำปี 2562 - ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง ประจำปีงบประมาณ 2562    - ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562    - ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562    #เงื่อนไขการสมัคร  1. ศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขในแต่ละประเภททุน โดยการดาวน์โหลดเอกสารประกาศรับสมัครทุนในแต่ละประเภท  2. ท่านสามารถสมัครได้เพียง 1 ทุนเท่านั... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา