โลโก้เว็บไซต์ 2019-03-15 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2019-03-15

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจัดประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 ในหัวข้อศาสตร์พระราชาสู่การวิจัยและนวัตกรรม
ศุกร์ 15 มีนาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 15 มีนาคม 2562 ที่หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  อ.เมือง จ.พิษณุโลก นายพิพัฒน์  เอกภาพันธ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัยครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 ในหัวข้อศาสตร์พระราชาสู่การวิจัยและนวัตกรรม  ทั้งนี้ เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก และวิทยาลัยพยาบาลบรมราช... >> อ่านต่อ


ขอเชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอการสนับสนุนงบประมาณกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ภายใต้โครงการผลักดันผลงานทางวิชาการสู่การใช้ประโยชน์ ประจำปี 2562
ศุกร์ 15 มีนาคม 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวทุน/วิจัย

ด้วยสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดทำโครงการผลักดันการนำผลงานวิชาการสู่การใช้ประโยชน์ ประจำปี 2562 ขึ้น เพื่อมุ่งหวังให้บุคลากร และนักศึกษา ดำเนินกิจกรรมด้านบริการวิชาการโดยการนำองค์ความรู้จากผลงานวิชาการไปใช้ประโยชน์ ในการเพิ่มศักยภาพในการดำรงชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิต แก้ไขปัญหา หรือพัฒนาให้กับชุมชน สถานประกอบการ และงานสนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่กลุ่มเป้าหมายหรือ  กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่จัดการศึกษาทั้ง 6 จังหว... >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา