โลโก้เว็บไซต์ 2020-01-30 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2020-01-30

สาขาศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการสร้างจิตอาสา ช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน Care For All
พฤหัสบดี 30 มกราคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

          30 มกราคม 2563 กลุ่มวิชาบูรณาการ  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการสร้างจิตอาสา  ช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน Care For All  แก่นักศึกษาในรายวิชาศิลปะการใช้ชีวิต ณ อาคารอเนกประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานด้วยการ CPR และการใช้เครื่อง AED โดยมีอาจารย์พงษ์เทพ  ไพบูลหวังเจริญ  หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์ กล่าวเปิดการ... >> อ่านต่อ


ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลจัดสัมมนาเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงาน
พฤหัสบดี 30 มกราคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ชั้นปีที่ 3 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดสัมมนาเรื่อง “Effective Communication in an Intercultural Workplace” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อรรจน์  สีหะ-อำไพ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเป็นวิทยากรในการบรรยายและแบ่งปันประสบการณ์ในการทำงานในต่างประเทศ สำหรับการสัมมนาดังกล่าวฯ เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา ก่อนการฝึกงานจริงในสถาประกอบการ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563  ณ ห้องประชุมบัวระวง อาคารเฉ... >> อ่านต่อ


สถช. เข้าร่วมประชุมเครือข่ายงานบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่
พฤหัสบดี 30 มกราคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2563 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน โดย ผศ.นทีชัย ผัสดี และบุคลากรสถาบันฯ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมประชุมเครือข่ายงานบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 7 มหาวิทยาลัยฯ ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยในที่ประชุมได้หารือการจัดทำกรอบแนวคิดการสร้างนวัตกรรมชุมชนผ่านโครงการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ทั้งระบบเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ในสถานศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่ที่จัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้สำหรับเป็นข้อมูลใ... >> อ่านต่อ


ขอเชิญร่วม : โครงการ...สัปดาห์ห้องสมุด และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในยุคดิจิตอล
พฤหัสบดี 30 มกราคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

 สวส.มทร.ล้านนา : ขอเชิญ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มทร.ล้านนา (เชียงใหม่) ร่วมโครงการ...สัปดาห์ห้องสมุด และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในยุคดิจิตอล  17 - 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารหอสมุด สำนักวิท... >> อ่านต่อ


ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดหลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ
พฤหัสบดี 30 มกราคม 2563 / ข่าวรับสมัครงาน

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดหลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา โดยผู้ที่ประสงค์จะสมัครสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 6 อาคารเรียนรวม ตั้งแต่วันที่ 3 - 28 กุมภาพันธ์ 2563 ในวันและเวลาราชการ (ประกาศรับสมัคร : อาจารย์ท่องเที่ยว) >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 5 ทั้งหมด 5


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา