โลโก้เว็บไซต์ 2020-02-19 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2020-02-19

โครงการพัฒนาระบบและติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา ครั้งที่ 1 ระดับคณะ (คณะศิลปกรรมฯ)
พุธ 19 กุมภาพันธ์ 2563 / ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา นำโดย ผศ.ศุภชัย อัครนรากุล รักษาราชการผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดโครงการพัฒนาระบบและติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย     เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ครั้งที่ 1 : ระดับคณะ) ซึ่งในครั้งนี้จัดขึ้นที่คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยมีรองคณบดี อาจารย์และบุคลากรในคณะศิลปกรรมฯ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนนโยบาย เป้าหมายตัวบ่งชี้และแผนกา... >> อ่านต่อ


ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา จัดประชุมการจัดสร้างเข็มและเหรียญที่ระลึก ฉลองครบรอบ 15 ปี ราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 2
พุธ 19 กุมภาพันธ์ 2563 / ข่าวทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ข่าวกิจกรรม

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา ได้จัดการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรื่องการจัดสร้างเข็มและเหรียญที่ระลึก ฉลองครบรอบ 15 ปี ราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 2 นำโดยรองศาสตราจารย์สมชาติ  หาญวงษา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ณ ห้องประชุมหิรัญญิกา อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยวัตถุประสงค์ของการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการจัดสร้างเข็มและเหรียญที่ระลึก สรุปข้อมูลการจอง รวมถึงกำกับดูแลกระบวนการสั่งซื้อ กระบวนการจัดทำเข็มและเหรียญทีระลึก >> อ่านต่อ


คณะวิศวกรรมศาสตร์พร้อมด้วยนักศึกษาเข้าร่วมงาน
พุธ 19 กุมภาพันธ์ 2563 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 14 กพ. 2563  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มอบหมายให้ ผศ.ดร.พินิจ เนื่องภิรมย์ รองคณบดี และผศ.ดร.ประชา ยืนยงกุล ที่ปรึกษาคณบดี นำทีมนักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์พร้อมด้วยนักศึกษาเข้าร่วมงาน "กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อขยายผลสู่เชิงพาณิชย์ ภายใต้โครงการ 5.1.1 การเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์" โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์นำนวัตกรรมเข้าร่วม จำนวน 5 ผลงาน คือ ... >> อ่านต่อ


นักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์จัดสัมมนาสัตวศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
พุธ 19 กุมภาพันธ์ 2563 / ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์และประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดสัมมนาสัตวศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในครั้งนี้ โดยสาขาสัตวศาสตร์และประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ได้จัดการเรียนการสอน วิชาสัมมนาสัตวศาสตร์ เพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการของรายวิชา จึงได้จัดการสัมมนาทางสัตวศาสตร์ขึ้น โดยมีนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๔ (๔ ปี) จำนวน ๑๓ คน และระดับปริญญาตรีเทียบโอน ชั้นปีที่ ๒ (๒ ปี) จำนวน ๑ คน มีหัวข้อสัมมนา จำนวน ๗ เรื่อง ในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา