โลโก้เว็บไซต์ 2020-02-19 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2020-02-19

การขยายพันธุ์พืชด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
พุธ 19 กุมภาพันธ์ 2563 / คลังความรู้

การขยายพันธุ์พืชด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช โดย  พงศ์ยุทธ นวลบุญเรือง, อภิชาติ ชิดบุรี และ พิทักษ์ พุทธวรชัย เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีพิมพ์ 2562 จำนวน 40 หน้า ISBN 978-974-625-832-6 (Print) ISBN 978-974-685-831-9 (e-Book)   เกี่ยวกับหนังสือ   หนังสือองค์ความรู้เรื่อง "การขยายพันธุ์พืชด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช" เล่มนี้ได้เรียบเรียงความรู้เกี่ย... >> อ่านต่อ


การจัดทำรถกระทง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
พุธ 19 กุมภาพันธ์ 2563 / คลังความรู้

การจัดทำรถกระทง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดย ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา และ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีพิมพ์ 2562 จำนวน 40 หน้า ISBN 978-974-625-842-5 ISBN 978-974-625-843-2 (e-book)   เกี่ยวกับหนังสือ   หนังสือเล่มนี้ถอดองค์ความรู้จากกิจกรรม "การจัดทำรถกระทง มทร.ล้านนา" ประจำปี 2561 ในรูปแบบหนังสือ สืบเนื่องจ... >> อ่านต่อ


คณะวิศวกรรมศาสตร์พร้อมด้วยนักศึกษาเข้าร่วมงาน
พุธ 19 กุมภาพันธ์ 2563 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 14 กพ. 2563  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มอบหมายให้ ผศ.ดร.พินิจ เนื่องภิรมย์ รองคณบดี และผศ.ดร.ประชา ยืนยงกุล ที่ปรึกษาคณบดี นำทีมนักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์พร้อมด้วยนักศึกษาเข้าร่วมงาน "กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อขยายผลสู่เชิงพาณิชย์ ภายใต้โครงการ 5.1.1 การเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์" โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์นำนวัตกรรมเข้าร่วม จำนวน 5 ผลงาน คือ ... >> อ่านต่อ


การออกแบบลวดลายสู่การสร้างสรรค์เชิงพาณิชย์
พุธ 19 กุมภาพันธ์ 2563 / คลังความรู้

การออกแบบลวดลายสู่การสร้างสรรค์เชิงพาณิชย์ โดย ณงค์นุช นทีพายัพทิศ เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีพิมพ์ 2562 จำนวน 40 หน้า ISBN 978-974-625-837-1 (Print) ISBN 978-974-625-838-8 (E-Book)   เกี่ยวกับหนังสือ หนังสือเล่มนี้สรุปองค์ความรู้เรื่องกระบวนการออกแบบและจัดวางลวดลาย จากที่มาและแรงบันดาลใจ สู่กระบวนการออกแบบ การทำตัวอย่างต้นแบบ การเสนอแนวคิดต่อยอดความคิดสร้างสรรค์เชิงพาณิชย์ สู่ขั้นตอนการทำตัวอย่าง ... >> อ่านต่อ


การค้าออนไลน์ (E-Commerce) สำหรับชุมชน
พุธ 19 กุมภาพันธ์ 2563 / คลังความรู้

การค้าออนไลน์ (E-Commerce) สำหรับชุมชน โดย สุรีนาฏ มะโนลา, วาสนา ดวงคำ และ พรพิพัฒน์ ทองปรอน เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีพิมพ์ 2562 จำนวน 40 หน้า ISBN 978-974-625-869-2 ISBN 978-974-625-870-8 (e-Book)   เกี่ยวกับหนังสือ สรุปเนื้อหาองค์ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมสู่ร้านค้าออนไลน์ หลักการพิจารณาผลิตภัณฑ์ และ/หรือ สินค้าที่จับต้องไม่ได้ และการเปิดร้านค้าออนไลน์ เรียบเรียงจากงานบริการวิชาการสู่ชุ... >> อ่านต่อ


นักจัดการขยะชุมชน
พุธ 19 กุมภาพันธ์ 2563 / คลังความรู้

นักจัดการขยะชุมชน โดย มงคลกร ศรีวิชัย เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีพิมพ์ 2562 จำนวน 40 หน้า ISBN 978-974-625-861-6 ISBN 978-974-625-862-3 (e-Book)   เกี่ยวกับหนังสือ หนังสือ “นักจัดการขยะชุมชน” เขียนขึ้นจากประสบการณ์การทำงานด้านขยะมูลฝอยของผู้เขียนร่วมกับภาคีเครือข่าย รวมถึงการร่วมทีมทำวิจัยทดลองหาเทคโนโลยีง่ายๆ นำมาประยุกต์ใช้กับชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาขยะที่ไม่สามารถหาสถานที่กำจัดอย่างถูกว... >> อ่านต่อ


การจัดการตลาดสำหรับการค้าออนไลน์ (Digital Marketing)
พุธ 19 กุมภาพันธ์ 2563 / คลังความรู้

การจัดการตลาดสำหรับการค้าออนไลน์ (Digital Marketing) โดย วาสนา ดวงคำ และ สุรีนาฎ มะโนลา และ นริศ กำแพงแก้ว เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีพิมพ์ 2562 จำนวน 40 หน้า ISBN 978-974-625-871-5 ISBN 978-974-625-872-2 (e-Book)   เกี่ยวกับหนังสือ หนังสือองค์ความรู้ เรื่อง “การตลาดสำหรับการค้าออนไลน์ (Online Marketing)” เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ของผู้เขียน ถ่ายทอดกระบวนการดำเนินธุรกิจออนไลนให้เป็นไปอย่... >> อ่านต่อ


หัวบุก พืชอาหารเพื่อสุขภาพ
พุธ 19 กุมภาพันธ์ 2563 / คลังความรู้

หัวบุก พืชอาหารเพื่อสุขภาพ โดย ภัทราภรณ์ ศรีสมรรถการ, สุภาวดี แช่ม และ ปาริชาติ ณ น่าน เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีพิมพ์ 2562 จำนวน 40 หน้า ISBN 978-974-625-865-4 ISBN 978-974-625-867-8 (e-Book)     เกี่ยวกับหนังสือ หนังสือองค์ความรู้ “หัวบุก พืชอาหารเพื่อสุขภาพ” จัดทำขึ้นมาจากผลการวิจัย “โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพต้นแบบจากบุกเพื่อประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร&r... >> อ่านต่อ


มะเกี๋ยง ผลไม้มากประโยชน์
พุธ 19 กุมภาพันธ์ 2563 / คลังความรู้

มะเกี๋ยง ผลไม้มากประโยชน์ โดย อรุณ โสตถิกุล, สุทพ ทองมา, สุภาวดี แช่ม และ ภัทราภรณ์ ศรีสมรรถกา เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีพิมพ์ 2562 จำนวน 39 หน้า ISBN 978-974-625-866-1 ISBN 978-974-625-868-5 (e-Book)   เกี่ยวกับหนังสือ หนังสือองค์ความรู้ "มะเกี๋ยง ผลไม้มากประโยชน์" จัดทำขึ้นภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทค... >> อ่านต่อ


นักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์จัดสัมมนาสัตวศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
พุธ 19 กุมภาพันธ์ 2563 / ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์และประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดสัมมนาสัตวศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในครั้งนี้ โดยสาขาสัตวศาสตร์และประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ได้จัดการเรียนการสอน วิชาสัมมนาสัตวศาสตร์ เพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการของรายวิชา จึงได้จัดการสัมมนาทางสัตวศาสตร์ขึ้น โดยมีนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๔ (๔ ปี) จำนวน ๑๓ คน และระดับปริญญาตรีเทียบโอน ชั้นปีที่ ๒ (๒ ปี) จำนวน ๑ คน มีหัวข้อสัมมนา จำนวน ๗ เรื่อง ในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 11 - 20 ทั้งหมด 20


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา