โลโก้เว็บไซต์ 2022-07-04 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2022-07-04

สถช.ต้อนรับ นศ.สาขาวิศวกรรมแม่พิมพ์ เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้โรงงานผลิตน้ำดื่มต้นแบบเพื่อการศึกษา และ ศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเซรามิก มทร.ล้านนา
จันทร์ 4 กรกฎาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม ข่าวบริการ

  วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน และตัวแทนบุคลากรกลุ่มงานโครงการพิเศษ สังกัดสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ผู้รับผิดชอบการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้โรงงานผลิตน้ำดื่มต้นแบบเพื่อการศึกษา และศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเซรามิก ภายใต้การดำเนินงานกลุ่มงานโครงการพิเศษ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้การต้อนรับ คณะนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมแม่พิมพ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้าน... >> อ่านต่อ


ประกาศ มทร.ล้านนา น่าน เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการพื้นฐานการจัดการโรงเรือนเกษตรอัตโนมัติสมัยใหม่ ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จันทร์ 4 กรกฎาคม 2565 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

          ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการพื้นฐานการจัดการโรงเรือนเกษตรอัตโนมัติสมัยใหม่ ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 9,310,000.00 บาท (เก้าล้านสามแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดดังแนบ >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ร่วมกิจกรรม RMUT-TRM Day ศึกษา เรียนรู้และแก้ปัญหาสู่การพัฒนาสถานประกอบการ
จันทร์ 4 กรกฎาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 4  กรกฎาคม 2565  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะนักวิจัย เข้าร่วมกิจกรรม RMUT-TRM Day “มหกรรมนวัตกรรมการทำงานของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลร่วมกับสถานประกอบการ”ณ ห้องนครรังสิต บอลรูม โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ            โครงการสัมมนาวิชาการและนวัตก... >> อ่านต่อ


สวส.ร่วมจัดกิจกรรม “โครงการฯ มหกรรมรักน้องอย่างสร้างสรรค์” (NO-S NO-L) ครั้งที่ ๑๔
จันทร์ 4 กรกฎาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) ร่วมจัดกิจกรรม “ โครงการเปิดโลกกิจกรรมและมหกรรมรักน้องอย่างสร้างสรรค์” ครั้งที่ ๑๔ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่   ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา จัดกิจกรรม มหกรรมรักน้อง No-S No-L ครั้งที่ 14
จันทร์ 4 กรกฎาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

สภานักศึกษาและสโมสรนักศึกษา ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดกิจกรรม “มหกรรมรักน้อง No-S No-L” (No Smoke No Alcohol) ครั้งที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แนะนำสถานที่ หน่วยงาน และสิ่งอำนวยความสะดวกที่มหาวิทยาลัยได้จัดไว้เพื่อบริการนักศึกษาสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ซึ่งในปีนี้มีฐานกิจกรรมในการรับน้อง แบ่งออกเป็น 9 ฐ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ส่งผลงานเข้าร่วม FTI Expo2022 แสดงศักยภาพมหาวิทยาลัยแห่งวิจัยและนวัตกรรมเพื่อชุมชน
จันทร์ 4 กรกฎาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

     สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา นำผลงานสิ่งประดิษฐ์ เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการภายในงาน FTI Expo 2022 – Shaping the Future Industry ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแสดงศักยภาพของมหาวิทยาลัยในการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ ที่มีการต่อยอดจากการค้นคว้าวิจัยเพื่อรองรับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 6 ทั้งหมด 6


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา