โลโก้เว็บไซต์ 2022-08-31 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2022-08-31

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2565)
พุธ 31 สิงหาคม 2565 / RMUTL วารสารออนไลน์

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2565)   นำเสนอจำนวน 8 บทความ ดังนี้   การจัดการห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรอินทรีย์ของวิสาหกิจชุมชนอย่างครบวงจร  กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  โดย ภิญญาพัชญ์ นาคภิบาล, ปียะพงษ์ ยงเพชร, ไตรมาศ พูลผล และ ถกลรัตน์ ทักษิมา   การมีส่วนร่วมในการจัดการชุมชน ตําบลทุ่งผึ้... >> อ่านต่อ


ศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมอาหารสำหรับผู้ประกอบการ จัดอบรมกระบวนการแปรรูปอาหาร แก่นักเรียนโรงเรียนท่าทองพิทยาคม พิษณุโลก
พุธ 31 สิงหาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 31 สิงหาคม 2565 ศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมอาหารสำหรับผู้ประกอบการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล้านนา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ ทัศนอุดม พร้อมด้วยบุคคลากรนักวิจัย จัดกิจกรรมอบรมด้านเทคโนโลยีอาหารแก่นักเรียน โรงเรียนท่าทองพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก โดยมีการบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ "แปรรูปให้ปัง...ต้องใช้เทคโนโลยี" การให้ความรู้ด้านการแปรรูป และเทคโนโลยีที่ใช้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร  พร้อมกันนี้นักเรียนได้ทด... >> อ่านต่อ


หลักสูตรเทคโนโลยี​สารสนเทศ​ จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยี แก่นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง
พุธ 31 สิงหาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

          วันที่​ 31​ สิงหาคม​ 2565 หลักสูตรเทคโนโลยี​สารสนเทศ​ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร พิษณุโลก นำโดย อาจารย์อมิตตา คล้ายทอง หัวหน้าหลักสูตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไรวรรณ แสนชะนะ และคณาจารย์ นักศึกษา จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยี​ แก่นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย โดยจัดกิจกรรม อากาศยานไร้คนขับ​ (โดรน)​ และกิจกรรมเขียนโปรแกรมคิดส์ไบร์ท​ ​ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนทำให้เกิดการเรียนรู้และคิดอย่างสร้างสรรค์ เป็นระบบซึ่งสามาร... >> อ่านต่อ


PROCEEDING CRCI 2022
พุธ 31 สิงหาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

เล่มรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 PROCEEDING CRCI 2022 "...สู่วิจัยรับใช้สังคม ขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG ด้วยนวัตกรรมอย่างยั่งยืน"  เมื่อวันที... >> อ่านต่อ


วิทยาลัยเปิดบ้าน ชวนน้องๆนักเรียนเข้ามา ลอง เล่น Learn เปิดมุมมองใหม่ในการเรียนสายอาชีพ
พุธ 31 สิงหาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

            วันที่ 31 สิงหาคม 2565  รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดงาน เปิดบ้านวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ  2565  ภายใต้แนวคิด ลอง เล่น Learn ในโครงการ “Student Innovation  Exhibition 2022” ณ อาคาร S2 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด) โดยมีครูและนักเรียนจากโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมกิจก... >> อ่านต่อ


ร่างขอบเขตของงาน ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับผู้ปฏิบัติงานประจำสำนักงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดีอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 35 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พุธ 31 สิงหาคม 2565 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับผู้ปฏิบัติงานประจำสำนักงาน ในสังกัดสำนักงานอธิการบดีอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 35 ชุด  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงิ... >> อ่านต่อ


ร่างขอบเขตของงาน ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องประมวลผลภาพปัญญาประดิษฐ์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พุธ 31 สิงหาคม 2565 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องประมวลผลภาพปัญญาประดิษฐ์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินราคากลาง 575,600.00 บาท รับฟังการวิจารณ์ตั้งแต่ว... >> อ่านต่อ


ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา จัด “โครงการสร้างความเข้มแข็งด้านศิลปวัฒนธรรม”
พุธ 31 สิงหาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัด “โครงการสร้างความเข้มแข็งด้านศิลปวัฒนธรรม” ประจำปี 2565 แบ่งการจัดกิจกรรม 2 กิจกรรมคือ กิจกรรมที่ 1 ศึกษาเส้นทางการท่องเที่ยว “อนุมัณฑเลย์” เป็นการศึกษาเส้นทางการท่องเที่ยวและเรียนรู้ประเพณีและวัฒนธรรมในกลุ่มชาติพันธุ์ ศิลปะ ที่นอกเหนือไปจากคนพื้นเมือง คือกลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่ ชาติพันธุ์ปะโอ มอญ และพม่า โดยมีเส้นทางศึกษา 8 วัด (วัดเชียงยืน, วัดป่าเป้า, วัดหนองคำ, วัดแสนฝาง, วัดบุพพาราม, วัดมหาวัน, วัดเชตวันและวัดทรา... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 8 ทั้งหมด 8


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา