โลโก้เว็บไซต์ 2022-09-19 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2022-09-19

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เร่งสร้างภาพลักษณ์องค์กร BALA DNA ผ่านการให้บริการแบบ BALA One Stop Service
จันทร์ 19 กันยายน 2565 / ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชขงคลล้านนา จัด “โครงการการจัดการองค์ความรู้และสร้างภาพลักษณ์องค์กร (BALA DNA) เพื่อการก้าวสู่องค์กรแบบ BALA One Stop Service” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ทุกเขตพื้นที่ ได้มีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางการดำเนินการและการให้บริการที่เป็นเลิศของ BALA One Stop Service โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์อักษิกา จันทรวินิช อาจารย์ประจำโครงการวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมและการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ... >> อ่านต่อ


นิทรรศการ ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน
จันทร์ 19 กันยายน 2565 / ข่าวกิจกรรม

รองศาสตราจารย์ ดร.มาลี ตั้งระเบียบ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนท่านอธิการบดีเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงาน โดยในครั้งนี้ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษร ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลงานโครงการ ในการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 11 ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน ระหว่างวันที่ 19 - 24 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช >> อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อผู้สมัครหัวหน้าสาขาสหวิทยาการ วิทยาลัยฯ
จันทร์ 19 กันยายน 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกหัวหน้าสาขาสหวิทยาการ เรื่อง ผลการตรวจสอบประวัติและคุณสมบัติของผู้สมัคร หัวหน้าสาขาสหวิทยาการ >> อ่านต่อ


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านการจัดการทำฟาร์มปศุสัตว์และประมงต้นแบบ
จันทร์ 19 กันยายน 2565 / ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 19 กันยายน 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านการจัดการทำฟาร์มปศุสัตว์และประมงต้นแบบ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จตุฤทธิ์ ทองปรอน ตำแหน่ง รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ผู้มีอำนาจผูกพันในนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มอบหมายให้รองศาสตราจารย์ ดร. สุนทร วิทยาคุณ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา เป็นผู้ร่วมลงนาม กับ บริษัท ไบโอแอ็กซ์เซล จำกัด โดย นายศิวพงศ์ เลื่... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา