โลโก้เว็บไซต์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เร่งสร้างภาพลักษณ์องค์กร BALA DNA ผ่านการให้บริการแบบ BALA One Stop Service | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เร่งสร้างภาพลักษณ์องค์กร BALA DNA ผ่านการให้บริการแบบ BALA One Stop Service

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 19 กันยายน 2565 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 302 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชขงคลล้านนา จัด “โครงการการจัดการองค์ความรู้และสร้างภาพลักษณ์องค์กร (BALA DNA) เพื่อการก้าวสู่องค์กรแบบ BALA One Stop Service” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ทุกเขตพื้นที่ ได้มีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางการดำเนินการและการให้บริการที่เป็นเลิศของ BALA One Stop Service โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์อักษิกา จันทรวินิช อาจารย์ประจำโครงการวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมและการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอาจารย์คมกฤต วงค์นาง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ เป็นวิทยากร ณ Horizontal Village Resort - สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2565

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศรา จันทร์เจริญสุข คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประธานในพิธีได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมโดยได้เน้นย้ำถึงการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของคณะฯ ด้วยการให้บริการแก่นักศึกษา ผู้ปกครอง ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปที่เข้ามาติดต่อและขอรับบริการส่วนงานต่าง ๆ รวมถึงการให้บริการที่ดีสำหรับคณะผู้บริหารและคณาจารย์และบุคลากรภายในคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ในทุกจังหวัดออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา