โลโก้เว็บไซต์ 2022-10-21 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2022-10-21

มทร.ล้านนา ผสานความร่วมมือสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศศึกษา ค้นคว้าข้อมูลความรู้ด้านเทคโนโลยีขับเคลื่อนแผนการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
ศุกร์ 21 ตุลาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

    วันที่ 21 ตุลาคม 2565 ที่ห้องประชุมกาสะลอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับและร่วมประชุมความร่วมมือร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ โดย พลเอก ชูชาติ บัวขาว ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พร้อมคณะ ในการประชุมความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เพื่อร่วมกันศึกษา ค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานสะอาด เพื่อจัดทำเป็นข้อมูลความรู้ด้านเทคโน... >> อ่านต่อ


ธนาคารไทยพาณิชย์ มอบทุนการศึกษา
ศุกร์ 21 ตุลาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565  นายวรัญญู โคกพูน ผู้จัดการเขตพื้นที่เชียงใหม่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีการศึกษา 2565 ที่มีความประพฤติดี มีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาต่อแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในระดับปริญญาตรีจำนวน 3 ทุน ทุนละ 10,000 บาท ประกอบด้วย นายธีระพัฒน์ ปัญญาอินทร์ นักศึกษาสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ ชั้นปีที่ 4, น.ส.ขวัญจิรา เปียงวัน นักศึกษาวิศวกรรมเหมืองแร่ ชั้นปีที่ 3 และนายธีรภัทร  ชิวหะ นักศึกษาวิศวกรรมเหมืองแร... >> อ่านต่อ


ประกาศกำหนดการทดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษาชั้นปีจบ ประจำปีการศึกษา 2565
ศุกร์ 21 ตุลาคม 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

          ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงรวมทั้งเสริมสร้างบัณฑิตให้มีทักษะสูงที่ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม เพื่อการพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติสู่ศตวรรษที่ 21 โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดำเนินการจัดทำข้อสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยตามจุดประสงค์และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
ศุกร์ 21 ตุลาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 20 ตุลาคม 2565  เวลา 14.07 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย >> อ่านต่อ


สถช.จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้กระบวนการผลิตน้ำดื่มสะอาดด้วยระบบรถน้ำดื่ม Hydro Pure
ศุกร์ 21 ตุลาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม ข่าวบริการ

  วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2565 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้กระบวนการผลิตน้ำดื่มสะอาดด้วยระบบรถน้ำดื่ม Hydro Pure ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ว่าด้วยเรื่องการส่งเสริมการทำวิจัยและสร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ร่วมกันเพื่อประโยชน์สาธารณะด้านการศึกษาและอุตสาหกรรมของประเทศ และส่งเสริมความร่วมมือในการบริการวิชาการสู่สังคมและประเทศชาติตามพันธกิจของทั้งสองมหาวิทยาลัย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เป็นประธานกล่าวเปิด ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ร่วมประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานและสนับสนุนแผนกวิศวกรรม มูลนิธิโครงการหลวง
ศุกร์ 21 ตุลาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 3 ตุลาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรจักร์  เมืองใจ ผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าแผนงานใต้ร่มพระบารมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์แมน  ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 6 ทั้งหมด 6


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา