โลโก้เว็บไซต์ 2023-01-25 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2023-01-25

กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU มทร.ล้านนา เปิดรับข้อเสนอโครงการ ITAP ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบที่ 2
พุธ 25 มกราคม 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ตามที่ มทร.ล้านนา และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ดำเนินโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovation and Technology Assistance Program : ITAP) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้มีขีดความสามารถทางเทคโนโลยีสูงขึ้น โดยการสร้างกลไกการเชื่อมโยงความต้องการของภาคอุตสาหกรรมสู่งานวิจัย ด้วยการประยุคต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม  ในการนี้กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU มทร.ล้านนา จึงเปิดรับข้อเสนอโครงการโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ... >> อ่านต่อ


สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
พุธ 25 มกราคม 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  ประจำปีการศึกษา  2565  จัดขึ้นในวันที่ 25  มกราคม  2566  ณ ห้องประชุมทองกวาว  ชั้นที่ 2 อาคารเรียนรวม  มทร.ล้านนา  โดยมีวัตถุประสงค์การจัดโครงการ ดังนี้           1 เพื่อให้นักศึกษาและผู้ที่สนใจ ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดหลักการด้านประกันคุณภาพการศึกษา (PDCA)         ... >> อ่านต่อประกาศผลโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการวิชาการ ขับเคลื่อนและขยายผล งานใต้ร่มพระบารมีสู่การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนที่ผ่านการพิจารณา ภายใต้แผนงาน ใต้ร่มพระบารมี ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบที่ ๒
พุธ 25 มกราคม 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวทุน/วิจัย

  ประกาศกลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง ประกาศผลโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการวิชาการ ขับเคลื่อนและขยายผล งานใต้ร่มพระบารมีสู่การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนที่ผ่านการพิจารณา ภายใต้แผนงาน ใต้ร่มพระบารมี ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบที่ ๒... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon