โลโก้เว็บไซต์ สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  ประจำปีการศึกษา  2566 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 25 มกราคม 2566 โดย อุไรวรรณ สายยะนันท์ จำนวนผู้เข้าชม 446 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  ประจำปีการศึกษา  2565  จัดขึ้นในวันที่ 25  มกราคม  2566  ณ ห้องประชุมทองกวาว  ชั้นที่ 2 อาคารเรียนรวม  มทร.ล้านนา  โดยมีวัตถุประสงค์การจัดโครงการ ดังนี้

          1 เพื่อให้นักศึกษาและผู้ที่สนใจ ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดหลักการด้านประกันคุณภาพการศึกษา (PDCA)

          2 เพื่อให้นักศึกษาและผู้ที่สนใจ ได้เข้าใจถึงหลักการ การกำหนดเป้าหมาย การวางแผน กำหนดตัวชี้วัดและการติดตามอย่างเป็นระบบ

          3 เพื่อให้นักศึกษาและผู้ที่สนใจ ได้เข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำในตัวเอง ฝึกทักษะการทำงานร่วมกันเป็นทีม

ทั้งนี้ได้รับเกีรยติจาก คุณพีณา  จันทะแก้ว  ผู้อำนวยการสำนักแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา