โลโก้เว็บไซต์ 2023-08-09 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2023-08-09

มทร.ล้านนา เชิญชวนบุคลากร เข้าร่วมส่ง คู่มือการปฏิบัติงาน สู่คลังความรู้ของมหาวิทยาลัย
พุธ 9 สิงหาคม 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภายใต้แผนการจัดการความรู้ ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่สู่ความเป็นเลิศ ขอเชิญชวนบุคลากร สายสนับสนุน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะระดับชำนาญการ หรือระดับที่สูงกว่า  ร่วมส่งผลงาน "คู่มือการปฏิบัติงาน" เพื่อรวบรวมรเผยแพร่เป็นแหล่งข้อมูลและแรงบันดาลใจสำหรับบุคลากรท่านอื่น ๆ ในการปฏิบัติงาน ป้องกันความผิดพลาด และเพิ่มประสิทธิภาพในงาน ใน คลังความรู้ หมวด "คู่มือการปฏิ... >> อ่านต่อ


เปิดบ้านราชมงคล Open House 2566 : สำหรับผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ 2567
พุธ 9 สิงหาคม 2566 / ข่าวรับสมัครนักศึกษาใหม่ ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

เปิดบ้านราชมงคล Open House 2566 สำหรับผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2567  วันที่ 17 ส.ค. 66 เวลา 8.00 น. - 15.00 น.  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่   พิเศษเฉพาะผู้เข้าร่วมงาน - เยี่ยมชมบูธแนะนำหลักสูตรที่จะรับนักศึกษาใหม่ 67 - บางหลักสูตรมีโควตาพิเศษ - มีโควตานักศึกษาพิการเรียนฟรีตลอดหลักสูตร - มีคะแนนพิเ... >> อ่านต่อ


หลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ ร่วมกับศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาชีพและเทคโนโลยี จัดอบรมเตรียมความพร้อมสู่บัณฑิตนักปฏิบัติ
พุธ 9 สิงหาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

หลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ ร่วมกับศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาชีพและเทคโนโลยี (BEC) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลล้านนา จัด “โครงการเตรียมความพร้อมสู่บัณฑิตนักปฏิบัติร่วมกับภาคีเครือข่ายสถานประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ Tourism Mini Job Fair 2023” เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ วงค์พานิช รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน รองศาสตราจารย์กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ กล่าวราย... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชิญชวนบุคลากร ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการจัดการความรู้ RMUTL KM Day 2023
พุธ 9 สิงหาคม 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

  คณะกรรมการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอเชิญชวนบุคลากร มทร.ล้านนา ร่วมลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการจัดการความรู้ RMUTL KM Day 2023 “รู้จัก รู้หลัก แล้วจะรัก KM” ในวันพฤหัสบดีที่  7 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   >> อ่านต่อ


หนังสือรายงานประจำปี 2565 กระทรวง อว.
พุธ 9 สิงหาคม 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวบริการ

    สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2565 ของกระทรวงฯ ซึ่งได้รวบรวมผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด เผยแพร่ให้กับหน่วยงานของรัฐ สถาบันอุดมศึกษา และห้องสมุดทั่วประเทศได้ทราบและสามารถนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป โดยสามารถดาวน์โหลดผ่าน QR Code ด้านล่างข่าวประชาสัมพันธ์นี้ >> อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ
พุธ 9 สิงหาคม 2566 / ข่าวรับสมัครงาน

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2566 ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา โดยมหาวิทยาลัยจะดำเนินการสอบคัดเลือกในวันที่ 11 สิงหาคม 2566  รายละเอียดตามประกาศแนบท้าย (คลิกอ่านประกาศที่นี่)   >> อ่านต่อ


ศูนย์วัฒนธรรมฯ มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวันธรรมสวนะ นบพระฟังธรรม เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษา ลดละ เลิก อบายมุข ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายทานในวันธรรมสวนะ ตลอดเทศกาลเข้าพรรษา
พุธ 9 สิงหาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม ข่าวทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

   วันที่ 9 สิงหาคม 2566 ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา จัดกิจกรรมถวายทาน และฟังพระธรรมเทศนาภายใต้ “โครงการสืบสานประเพณีวันธรรมสวนะ นบพระฟังธรรม” ณ ศาลาราชมงคล มทร.ล้านนา ถ.ห้วยแก้ว เพื่อเปิดโอกาสและอำนวยความสะดวกให้ผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษาได้ทำบุญถวายทาน รักษาศีล ฟังพระธรรมเทศนา ในวันธรรมสวนะ หรือวันพระ ตลอดช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ปี 2566  อีกทั้งยังเป็นการร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมแบบชาวล้านนาที่ได้ถือปฏิบัติสื... >> อ่านต่อมณฑลทหารบกที่ 38 ร่วมกับ มทร.ล้านนา น่าน จัดกิจกรรม “ค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2566” 28-30 ก.ค. 66
พุธ 9 สิงหาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

     มณฑลทหารบกที่ 38 ร่วมกับ มทร.ล้านนา น่าน จัดกิจกรรม "ค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2566” ระหว่างวันที่ 28-30 กรกฎาคม 2566 โดยงานกิจการนักศึกษา กองการศึกษาน่าน และสโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา น่าน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ มณฑลทหารบกที่ 38 - โครงการทหารพันธุ์ดีน่าน - ชีววิถีบ้านน้ำเกี๋ยน วีดีโอ : ประมวลภาพกิจกรรมตามโครงการ “ค่ายเยาวช... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา น่าน จัดการเลือกตั้งล่วงหน้า กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ แทนตำแหน่งที่ว่าง 9 ส.ค. 2566
พุธ 9 สิงหาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

     วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา น่าน ได้ร่วมเปิดหน่วยเลือกตั้งการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ แทนตำแหน่งที่ว่าง โดยผู้บริหารและคณะอนุกรรมกรรมการเลือกตั้งร่วมเป็นสักขีพยาน และคณาจารย์ร่วมใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า ณ หน่วยเลือกตั้ง มทร.ล้านนา น่าน (อาคารกองบริหารทรัพยากรน่าน) >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 10


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา