โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลงนามความร่วมมือ มจธ.สร้างศูนย์ความร่วมมือสนับสนุนโครงการหลวง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ลงนามความร่วมมือ มจธ.สร้างศูนย์ความร่วมมือสนับสนุนโครงการหลวง

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 8 มีนาคม 2562 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 291 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 8 มีนาคม 2562  ห้องประชุมอาคารอำนวยการ ส่วนสนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง มทร.ล้านนา โดยรศ.ดร.สมชาติ หาญวงศา รองอธิการบดีด้านกิจการพิเศษและตัวแทนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดย รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน ที่ปรึกษา พร้อมคณาจารย์ ร่วมลงนามความร่วมมือเพื่อสร้าง“ศูนย์ความร่วมมือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเพื่อมูลนิธิโครงการหลวง”โดยศูนย์ความร่วมมือนี้ตั้งขึ้นเพื่อการดำเนินงานร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวงในการร่วมกันพัฒนาในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงรวมถึงโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป และโครงการตามพระราชดำริ

“ศูนย์ความร่วมมือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเพื่อมูลนิธิโครงการหลวงและกิจกรรมวิชาการ” เกิดขึ้นภายใต้กรอบการทำงาน “วิศวกรรม พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่องานเกษตรกรรม” (Engineering Energy and Environment for Agriculture : 3Es for A) เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของโครงการหลวงและมูลนิธิโครงการหลวง โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป ตั้งแต่ปี พ.ศ.2545  มูลนิธิโครงการหลวงประกอบด้วยสถานีวิจัยและศูนย์พัฒนาโครงการหลวงจำนวน 35 แห่ง ในเขตจังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน พะเยาและลำพูน ใน 20 อำเภอ 275 หมู่บ้านและประชากร 100,000 คน ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ  2,000 ตารางกิโลเมตร  ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เกษตรกร งานอารักขาพืช การผลิตและการตลาด และรับซื้อผลผลิตของเกษตรกร  เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้ พัฒนาปัจจัยพื้นฐานและคุณภาพชีวิตของเกษตรกรด้านการศึกษา สังคม สาธารณสุข วิจัยพืช และปศุสัตว์เมืองหนาว และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เกษตรกร

ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน หัวหน้าส่วนสนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง มทร.ล้านนา กล่าวว่า การดำเนินงานในปีที่ผ่านมานั้นได้ส่งเสริมให้คณาจารย์และนักศึกษาได้มีการนำความรู้ลงไปถ่ายทอดให้แก่ชุมชนในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงด้านในด้านวิศวกรรม ด้านการส่งเสริมอาชีพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา