โลโก้เว็บไซต์ BALA Exhibition 2019 เปิดบ้านแสดงผลงานสู่ระดับนานาชาติ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

BALA Exhibition 2019 เปิดบ้านแสดงผลงานสู่ระดับนานาชาติ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 8 มีนาคม 2562 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 455 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มทร.ล้านนา จัดแสดงนิทรรศการและผลงานความเป็นเลิศด้านวิชาการ วิชาชีพของนักศึกษาเพื่อส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาสู่ระดับนานาชาติ (BALA Exhibition 2019)  โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมชาติ หาญวงศา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มทร.ล้านนา เป็นประธานในพิธีเปิด และมอบประกาศนียบัตรให้แก่คณาจารย์ที่มีผลงานวิจัยดีเด่น ณ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  วันที่ 8 มีนาคม 2562

อาจารย์อุษามาศ รัตนวงศ์ รักษาราชการแทนคณบดี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการบูรณาการกับรายวิชาที่ได้เรียน เพื่อเป็นเวทีในการแสดงศักยภาพของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย รวมถึงการนำเสนอผลงานให้แก่รุ่นน้อง รวมถึงการแสดงผลงานของอาจารย์ในคณะในการถ่ายทอดความรู้ร่วมกับการทำงานที่ลงพื้นที่จริง และนำมาแสดงในนิทรรศการโดยการจัดการแสดงนิทรรศการและผลงานความเป็นเลิศในครั้งนี้ มีการดำเนินกิจกรรม ทั้งหมด 11 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ 1     การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการด้านวิชาชีพบัญชี กิจกรรมที่ 2 การเสวนาผู้ประกอบการธุรกิจ (Show and Share) หัวข้อ Take a Biz Eng กล้าสักนิด ถ้าคิดจะเป็นบอส  กิจกรรมที่ 3 การนำเสนอเสนอผลงานโครงงานนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์  กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพภาวะความเป็นผู้นำ กิจกรรมที่ 5     สัมมนาวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยวิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ กิจกรรมที่ 6 สัมมนาวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 หลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ครั้งที่ 1 กิจกรรมที่ 7 การนำเสนอผลงานจากการเรียนการสอนในหลักสูตรการจัดการธุรกิจ กิจกรรมที่ 8 การแสดงนิทรรศการนำเสนอผลงานจากการเรียน การสอนในหลักสูตรการจัดการสำนักงาน กิจกรรมที่ 9  การนำเสนอผลงานจากบริษัทจำลอง และการสัมมนาทางการตลาดของนักศึกษา กิจกรรมที่ 10 การอบรมเรื่องพัฒนาค้าปลีกก้าวไกลท่ามกลางเทรนด์ออนไลน์ในปัจจุบัน กิจกรรมที่ 11 การจัดนิทรรศการและกิจกรรมบูรณาการศาสตร์การท่องเที่ยวและการบริการ หลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา