โลโก้เว็บไซต์ โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตฯ จัดอบรมมัคคุเทศก์ชุมชน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตฯ จัดอบรมมัคคุเทศก์ชุมชน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 27 มิถุนายน 2559 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 472 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ร.ต.ชัยภูมิ สีมา หัวหน้าโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กรณีศึกษาบ้านหลวง หมู่ที่ 6 ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะทำงานจัดโครงการ “อบรมมัคคุเทศก์ชุมชน” เพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหลวง ชั้น ป. 3 – ม.3 และผู้สนใจ โดยมี ผศ.กัลยารัตน์  เศวตนันท์ หัวหน้าภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์ในสาขาร่วมกันเป็นวิทยากร ระหว่างวันที่ 15 -16 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา