โลโก้เว็บไซต์ งานห้องสมุด จัดอบรมฐานข้อมูลเพื่องานวิจัย ฯ  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

งานห้องสมุด จัดอบรมฐานข้อมูลเพื่องานวิจัย ฯ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 11 มีนาคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 282 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙  กลุ่มงานห้องสมุด จัดอบรมฐานข้อมูลเพื่องานวิจัย ในหัวข้อ " Application of Elsevier Research Platform in Research Development "  ณ ชั้น ๑ ห้องปฏิบัติการ VIRTUAL DESKTOP LAB ๑ อาคารหอสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) โดยมีนายนัฐพล สีสุรักษ์  จากบริษัท Elsevierเป็น วิทยากรบรรยายและอบรมให้ความรู้ สำหรับรายละเอียดการอบรม ประกอบด้วย ScienceDirect : The Database for Research Empowering และ Mendeley : Intelligent Research Network ได้รับเกียรติจากอาจารย์อนันท์ ทับเกิด ผู้อำนวยการ สวส.มทร.ล้านนา กล่าวต้อนรับและเปิดงาน เป้าประสงค์การอบรม เพื่อการประยุกต์ใช้ฐานข้อมูล พัฒนาการค้นคว้าศึกษางานวิจัย เขียนงานวิจัยที่ดีและให้ได้รับการตีพิมพ์ ของบุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน นักศึกษา รวมถึงนักวิจัย โดยได้รับความสนใจตอบรับการอบรมดังกล่าวจากกลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างดี และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.พรหทัย ตัณฑ์จิตานนท์ ผู้อำนวยการ กองประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา เป็นตัวแทนมอบของที่ระลึกให้กับวิทยากรบรรยายให้ความรู้ การอบรมดังกล่าว   ที่มาภาพ/เขียนข่าว : กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวท.มทร.ล้านนา ที่มาข่าว : กลุ่มงานห้องสมุด สวท.มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา