โลโก้เว็บไซต์ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาตรวจเยี่ยมคณะทำงาน กยศ.มหาวิทยาลัยฯ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาตรวจเยี่ยมคณะทำงาน กยศ.มหาวิทยาลัยฯ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 29 มิถุนายน 2559 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 410 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 ดร.เปรมประชา  ศุภสมุทร อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่สอง พร้อมด้วยคณะทำงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  โดยมีเป้าหมายเพื่อต้องการให้สถานศึกษามีการดำเนินงานกองทุนฯ ที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายต่างๆ  รวมทั้งเพื่อให้สถานศึกษาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการให้กู้ยืมเงินกองทุนฯ  ซึ่งเป็นกลไกทางการเงินที่สำคัญควบคู่กับการเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพในการผลิตบัณฑิตสู่ลาดแรงงานเพื่อการมีงานทำและสามารถชำระเงินคืนกองทุนฯ ต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.สนิท  พิพิธสมบัติ รองอธิการบดีด้านวิชาการ และบุคลากรผู้รับผิดชอบงานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเข้าร่วมชี้แจงการทำงาน ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ  มทร.ล้านนา


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา