โลโก้เว็บไซต์ อบรมเชิงปฏิบัติการการทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานและน้ำหมักชีวภาพ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

อบรมเชิงปฏิบัติการการทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานและน้ำหมักชีวภาพ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 29 มิถุนายน 2559 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 974 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ว่าที่ ร.ต.ชัยภูมิ  สีมา หัวหน้าโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม กรณีศึกษาบ้านหลวง ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ และคณะทำงาน “จัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพให้แก่ครัวเรือนต้นแบบเกษตรอินทรีย์ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” การทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานและการทำน้ำหมักชีวภาพ โดยได้รับเกียรติจากคุณพรเทพ  ศรีแก้ว นักวิชาการเกษตร สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้แก่คนในชุมชน โดยการทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพนี้ เป็นการกำจัดวัชพืชจากการทำการเกษตรและเศษอาหารจากครัวเรือน โดยมีคนในชุมชนสนใจร่วมอบรมอย่างมาก ระหว่างวันที่ 6 -7 มิถุนายน 2559 ณ หอประชุมบ้านหลวง หมู่ที่ 6 ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา