โลโก้เว็บไซต์ ตัวแทนมทร.ล้านนา ร่วมประชุม  APSSA International Conference ร่วมสร้าง Global Citizen  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ตัวแทนมทร.ล้านนา ร่วมประชุม APSSA International Conference ร่วมสร้าง Global Citizen

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 30 มิถุนายน 2559 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 520 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วย นายรัฐพล บูญน้อม นายกสโมสรนักศึกษา และนางสาวจีราพร แสงวิสุทธิ ประธานสภานักศึกษา และและนายรชต วัฒนวิสิฐ นศ.สาขา Interntional Business Management (IBM) ซึ่งได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 15th APSSA International Conference 2016”  โดยมีผู้เข้าประชุมร่วม 700 คน จาก 17 ประเทศ ภายใต้แนวคิด Power of Youth for Well - Being and Sustainable Development, Subtheme : 1.Youth Power in Environment and Sustainability 2.Youth Power through Mobility, Networking and Collaboration, 3.Youth Power in Promoting Sports and Health for Well-Being 4.Youth Power in Impacting Politics, The Economy and Sustainlable Developmentเพื่อสร้าง Global Citizen หรือการเป็นประชากรโลกที่ดี การมุ่งเน้นเรื่อง Being and Sustainable Development ทำอย่างไรให้ประชากรโลกอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและยั่งยืน ตลอดจนการระดมสมองของคณาจารย์ในการจัดกิจกรรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักศึกษา ซึ่งจะได้ร่วมเสนอแนวทาง วิธีคิด ด้วยวิธีการนำเสนอที่ทันสมัย และนำมาสรุปเพื่อเป็นแนวทางที่จะนำไปพัฒนาในมหาวิทยาลัยและประเทศชาติของตนในอนาคต จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2559  ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา