โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์เอกสารเผยแพร่ คู่มือแผนงานยุวชนสร้างชาติ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประชาสัมพันธ์เอกสารเผยแพร่ คู่มือแผนงานยุวชนสร้างชาติ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 7 กุมภาพันธ์ 2563 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 714 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ในการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อพัฒนาคนไทยยุคใหม่แห่งศตวรรษที่ 21 มีความมุ่งหวังเพื่อสร้างและพัฒนา กำลังคน (Manpower) ที่เป็นยุวชนคนรุ่นใหม่ และไม่จำกัดว่านิสิต นักศึกษา และบัณฑิตใหม่จะมีความถนัดด้านวิทยาศาสตร์หรือสังคมศาสตร์ภายใต้ ให้ได้รับโอกาส ในการเรียนรู้ตามความถนัดของตนเองเพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดเป็นอาชีพได้อย่างยั่งยืน

กิจกรรมโครงการตามแผนงานดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วย 3 โครงการ ได้แก่
1.โครงการยุวชนอาสา 
2.โครงการบัณฑิตอาสา 
3.โครงการผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Young Entrepreneur)

 

คู่มือแผนงานยุวชนสร้างชาติ

 

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา