โลโก้เว็บไซต์ คณะผู้บริหารและคณาจารย์ มทร.ล้านนา ลงพื้นที่ติดตามผลการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะผู้บริหารและคณาจารย์ มทร.ล้านนา ลงพื้นที่ติดตามผลการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 10 สิงหาคม 2563 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 3566 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มทร.ล้านนา พร้อมด้วย ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.นิวัตร มูลปา รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ และคณาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการบันฑิตพันธุ์ใหม่ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของนักศึกษาในโครงการบันฑิตพันธุ์ใหม่ รุ่นที่ 2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ วิชาเอกวิศวกรรมชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสาตร์ ณ บริษัทสยามมิชลิน จำกัด (หาดใหญ่) ภายในการนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ อําเภอหาดใหญ่ จังหงวัดสงขลา ในวันที่ 9 สิงหาคม 2563 เพื่อรับฟังบรรยายสรุปถึงการพัฒนาการด้านทักษะปฏิบัติ และทักษะการบวนการคิด วิเคราะห์งานของนักศึกษา ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะและรับฟังปัญหาข้อติดขัดในการดำเนินโครงการ เพื่อจะได้นำเข้าสู่การหารือของผู้บริหารเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขและปรับปรุงโครงการต่อไป 

        สำหรับโครงการบันทิตพันธุ์ใหม่ มทร.ล้านนา มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะและศักยภาพสูง สำหรับการทำงานในอุตสาหกรรมใหม่สู่ New S-Curve และเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Growth Engines) ของประเทศซึ่งเป็นความร่วมมือของสถานศึกษาและสถานประกอบการโดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตบัณฑิต และสร้างต้นแบบของหลักสูตรและการเรียนการสอน ปรับเปลี่ยนเนื้อหาสาระและกระบวนการจัดการเรียนการสอน สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติในสภาพจริงเป็นสำคัญ

 (ขอบคุณภาพจาก FB : https://www.facebook.com/niwatra.MoonpaMahawan/ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา