โลโก้เว็บไซต์ วทส. จัดกิจกรรมการเรียนปรับพื้นฐานและอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วทส. จัดกิจกรรมการเรียนปรับพื้นฐานและอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2559

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 351 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 17 – 19 พฤษภาคม 2559 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดกิจกรรมการเรียนปรับพื้นฐานและอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2559 ณ อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบงกช  โตไพบูลย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธาน และให้โอวาสแก่นักศึกษา ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาใหม่ และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์และนักศึกษาใหม่  ภายในกิจกรรมฯ มีการแบ่งออกเป็น 5 ฐาน ซึ่งในแต่ละฐานได้สอดแทรกความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติให้แก่นักศึกษา ก่อนการเปิดภาคเรียนใหม่ ต่อไป   ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส. (นิพนธ์) ขอบคุณภาพจาก : นายญาณวัฒน์ สายบุญ นักศึกษาเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา