โลโก้เว็บไซต์ นศ.ธุรกิจค้าปลีก นำเสนอผลงานวิจัย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

นศ.ธุรกิจค้าปลีก นำเสนอผลงานวิจัย

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 18 พฤษภาคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 735 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

นักศึกษาหลักสูตรธุรกิจค้าปลีก นำเสนอผลงานวิจัยแก่ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 นักศึกษาหลักสูตรธุรกิจค้าปลีก ชั้นปีที่ 1 และปีที่ 3 สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำเสนอผลงานการค้นคว้าวิจัย โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ณัฎฐพันธ์  เขจรนันทน์ ผู้อำนวยการ หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และดร.ปัจจัย  อินทรน้อย ผู้เชี่ยวชาญด้านงานบริการและอาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นผู้วิพากษ์การนำเสอนผลงานของนักศึกษา ณ ห้อง บธ.3 602 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ดร.ริญญาภัทร  เขจนันทร์ อาจารย์ผู้สอนรายวิชาระเบียบวิจัย Research Methodology (สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3) และวิชาพฤติกรรมผู้บริโภค Consumer Behavior (นักศึกษาชั้นปีที่ 1) กล่าวว่า การให้อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกวิพากษ์ผลงานวิจัยนั้น เพื่อให้นักศึกษาผู้ค้นคว้าได้เข้าใจถึงการวิจัยเชิงลึก กระบวนการการทำวิจัยใน มุมมองของบุคคลภายนอกที่มีการผลงานวิจัยของนักศึกษา ตลอดจนวีธีการนำเสอนผลงานให้ผู้ฟังได้เข้าใจ เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำไปต่อยอดงานวิจัยและปรับใช้ในการทำงานต่อไป ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา