โลโก้เว็บไซต์ ผศ.ดวงพร  อ่อนหวาน ลงพื้นที่เก็บข้อมูลด้านการท่องเที่ยว | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผศ.ดวงพร อ่อนหวาน ลงพื้นที่เก็บข้อมูลด้านการท่องเที่ยว

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 2 สิงหาคม 2559 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 956 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ผศ.ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดำเนินกิจกรรมตามแผนงานวิจัยการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนบนพื้นที่สูงโดยใช้การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเครื่องมือ ลงพื้นที่บ้านนาโต่  บ้านโป่งไฮ และบ้านห้วยกระ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ติดตามการเก็บข้อมูลเพื่อตรวจสอบ ทบทวนความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนและองค์ประกอบ ตลอดจนตัวอย่างชุมชนในการท่องเที่ยวโดยได้กำหนดวัตถุประสงค์ในการจัดการการท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 18 – 21 กรกฎาคม 2559 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา