โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมเตรียมความพร้อมจัดสอบ V-NET ด้วยระบบดิจิทัล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมเตรียมความพร้อมจัดสอบ V-NET ด้วยระบบดิจิทัล

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 3 เมษายน 2564 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 145 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ด้วยระบบดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2563 แก่คณะกรรมการระดับสนามสอบจังหวัดลำปาง และจังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2564 
          ดร.สุเทพ  ทองมา ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  เปิดเผยว่า “การจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา V-Net  เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดรวบยอดของนักเรียนนักศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ ประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่นๆ และเพื่อให้ผลการทดสอบสามารถสะท้อนภาพของการจัดการศึกษาได้
          สำหรับการทดสอบในปีการศึกษา  2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้รับมอบนโยบายจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ.ให้เป็นศูนย์สอบฯ เพื่อให้การบริหารการจัดสอบด้วยระบบดิจิทัลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงมีการจัดประชุมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการระดับสนามสอบจำนวน 8 สนามสอบ ประกอบด้วยโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง  วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม วิทยาลัยการอาชีพเถิน วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ และวิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติต่อไป ผู้ช่วยอธิการบดีกล่าวในตอนท้าย
          ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
          ภาพ :งานประชาสัมพันธ์ / คณะกรรมการศูนย์สอบฯ
          ที่มาของข่าว : คณะกรรมการศูนย์สอบฯ
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา