โลโก้เว็บไซต์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการหุ่นยนต์อุตสาหกรรมใช้งานร่วมกับระบบจำลองงานอุตสาหกรรมเทคโนโลยีอัตโนมัติ รองรับเทคโนโลยี Industry 4.0 จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการหุ่นยนต์อุตสาหกรรมใช้งานร่วมกับระบบจำลองงานอุตสาหกรรมเทคโนโลยีอัตโนมัติ รองรับเทคโนโลยี Industry 4.0 จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 4 สิงหาคม 2559 โดย ณัฐนันท์ อนันต์สถาพร จำนวนผู้เข้าชม 475 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการหุ่นยนต์อุตสาหกรรมใช้งานร่วมกับระบบจำลองงานอุตสาหกรรมเทคโนโลยีอัตโนมัติ รองรับเทคโนโลยี Industry 4.0 จำนวน 1 ชุด

โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

--------------------------------------------------

               ตามประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการหุ่นยนต์อุตสาหกรรมใช้งานร่วมกับระบบจำลองงานอุตสาหกรรมเทคโนโลยีอัตโนมัติ รองรับเทคโนโลยี Industry 4.0 จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E.38/2559 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 นั้น

               ประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการหุ่นยนต์อุตสาหกรรมใช้งานร่วมกับระบบจำลองงานอุตสาหกรรมเทคโนโลยีอัตโนมัติ รองรับเทคโนโลยี Industry 4.0 จำนวน 1 ชุด  ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ทรูคอนเน็คท์ จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 5,925,000.-  บาท (ห้าล้านเก้าแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

               ประกาศ ณ วันที่  4  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕9
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา