โลโก้เว็บไซต์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกลร่วมจัดแสดงสิ่งประดิษฐ์ในงาน“ลำไยไทย ลำไยลำพูน” ประจำปี 2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สาขาวิศวกรรมเครื่องกลร่วมจัดแสดงสิ่งประดิษฐ์ในงาน“ลำไยไทย ลำไยลำพูน” ประจำปี 2559

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 11 สิงหาคม 2559 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 2353 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา ร่วมจัดนิทรรศการและให้ความรู้และคำปรึกษาเกี่ยวกับเครื่องจักรกลทางการเกษตร ในงาน “ลำไยไทย ลำไยลำพูน” ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 8-14 สิงหาคม พ.ศ.2559 โดย อาจารย์ศรีธร อุปคำ หัวหน้าสาขาวิศวกรรมเครื่องกล พร้อมด้วยนักศึกษา ร่วมจัดนิทรรศการ นำเสนอนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ อาทิเครื่องอัดเม็ดลำไยสำหรับชงพร้อมดื่ม,เครื่องอัดใบไม้, เครื่องสีข้าวพลังงานแสงอาทิตย์ ,ระบบน้ำหยดพลังงานแสงอาทิตย์,เครื่องกะเทาะเมล็ดมะม่วงหิมพานต์,พลังงานระดับชุมชน,ระบบใบโอแก็ส,แนวทางการเพิ่มมูลค่าของชีวมวลที่ใช้เชื้อเพลิงในการอบแห้งผลิตภัณฑ์การเกษตร (โดยความร่วมมือของมทร.ล้านนา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)รวมถึงการให้คำปรึกษาปัญญาทางด้านวิศวกรรมและการเกษตรแก่ผู้เข้าร่วมงานอีกด้วย ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา