โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญชวน  คณาจารย์  นักศึกษา และบุคลากร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  เข้าร่วมอบรม  “การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเขียนบทความตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับชาติและนานาชาติ” ผ่านระบบ MS Team | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขอเชิญชวน คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เข้าร่วมอบรม “การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเขียนบทความตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับชาติและนานาชาติ” ผ่านระบบ MS Team

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 16 กรกฎาคม 2564 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 10326 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ขอเชิญชวน   คณาจารย์  นักศึกษา และบุคลากร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์         

                            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เข้าร่วมอบรม

 “การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเขียนบทความตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติ

วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564  เวลา 8.30 – 16.30 น.

ผ่านระบบออนไลน์ MS TEAMS

 

กิจกรรมพบกับ 

        การบรรยายหัวข้อ “การจัดการความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ”

        โดยวิทยากรรับเชิญภายนอก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลชญา แว่นแก้ว   บรรณาธิการวารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 

       การอบรมและเสวนาหัวข้อ “การพัฒนาบทความวิจัยจากงานวิจัยเพื่อการเผยแพร่ในวารสารระดับชาติ/นานาชาติ”

       โดยวิทยากรรับเชิญภายใน  ผู้ทรงคุณวุฒิจากกองบรรณาธิการวารสารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

       การอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “การจัดทำบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ ระดับชาติ/นานาชาติ” แยกกลุ่มตามศาสตร์ แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ บัญชี  บริหารธุรกิจ  สังคมศาสตร์และการท่องเที่ยว  และภาษาศาสตร์และการศึกษา

       โดยวิทยากรรับเชิญภายใน  วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิภายในจากหน่วยบริการด้านการวิจัยและเผยแพร่

 

หมายเหตุ    ผู้ผ่านการอบรม จะได้รับใบประกาศนียบัตรออนไลน์

สนใจติดต่อสอบถาม และลงทะเบียนเข้าร่วม  :    คุณจุฑามาศ  สุวิมลเจริญ   โทร. 084-6129080             

                                                                              E-mail : jutamas.s@rmutl.ac.th


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา