โลโก้เว็บไซต์ ผศ.ดวงพร  อ่อนหวาน รายงานผลการท่องเที่ยว ในที่ประชุมอำเภอกัลยาณิวัฒนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผศ.ดวงพร อ่อนหวาน รายงานผลการท่องเที่ยว ในที่ประชุมอำเภอกัลยาณิวัฒนา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 17 สิงหาคม 2559 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 399 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ผศ.ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   ร่วมประชุมประจำเดือนอำเภอกัลยาณิวัฒนา โดยมีว่าที่ร.ต.ณรงค์ชัย  จินดาพันธ์ นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา เพื่อรายงานสรุปผลการใช้การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเครื่องมือเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนในอำเภอกัลยาณิวัฒนา ระหว่างเดือนมกราคม – กรกฎาคม 2559 ในการนี้ ผศ.ดวงพร ได้หารือแนวทางการขับเคลื่อนร่วมกันของหน่วยงานในพื้นที่ อันได้แก่ อบต.บ้านจันทร์, อบต.แจ่มหลวง, อบต.แม่แดดและอำเภอกัลยาณิวัฒนา โดยจะนำแนวทางการหารือดังกล่าวไปปรับใช้ในแผนการท่องเที่ยวต่อไป เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. ที่หอประชุมอำเภอกัลยาณิวัฒนา  จังหวัดเชียงใหม่ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา