โลโก้เว็บไซต์ ผศ.ดวงพร  อ่อนหวาน เปิดเวทีประชาพิจารย์รับฟังข้อเสนอแนะ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผศ.ดวงพร อ่อนหวาน เปิดเวทีประชาพิจารย์รับฟังข้อเสนอแนะ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2559 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 462 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลงพื้นที่บ้านนาโต่ บ้านโป่งไฮและบ้านห้วยกระ ตำบลแม่สลอง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามแผนงานวิจัยเรื่องการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนบนพื้นที่สูงโดยใช้การท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยจัดเวทีเพื่อการพิจารย์ในหัวข้อต่างๆ ดังนี้

·       ประชาวิจารย์ข้อมูลทรัพยากรชุมชน

·       เวทีเสริมสร้างศักยภาพแกนนำกลุ่มด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยว

·       เวทีรูปแบบศูนย์ประสานงานท่องเที่ยว ศูนย์บ้านนาโต่

·       เวทีประชุมสร้างความเข้าใจการเก็บข้อมูลทรัพยากรของชุมชนแก่คณะครู

·       เวทีทำความเข้าใจการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมนชน CBT

ระหว่างวันที่ 11 – 15 สิงหาคม 2559  ที่ศูนย์การเรียนบ้านนาโต่ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา