โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ตาก ร่วมกับ สมพ.ตาก ประชุมหารือการพัฒนาการศึกษาจังหวัดตาก โดยบูรณาการเชื่อมต่อองค์ความรู้ระหว่างการศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ตาก ร่วมกับ สมพ.ตาก ประชุมหารือการพัฒนาการศึกษาจังหวัดตาก โดยบูรณาการเชื่อมต่อองค์ความรู้ระหว่างการศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 11 มกราคม 2565 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 165 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ (11 ม.ค. 2565) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมคำพุฒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ ยาทะเล ผู้อธิการบดี พร้อมด้วยนางสาวนุชนาฏ คล้ายหิรัญ ผู้อำนวยการกองการศึกษา และคณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาการศึกษาจังหวัดตาก ร่วมกับ นายอวยชัย ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก นายสนั่น วงษ์ดี ผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงปัญญา พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนผดุงปัญญา โรงเรียนตากพิทยาคม และโรงเรียนสรรพวิทยาคม โดยหารือแนวทางบูรณาการเชื่อมต่อองค์ความรู้ระหว่างการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา ไปจนถึงระดับอุดมศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัด และความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละคน เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะด้านวิชาการ ทักษะด้านวิชาชีพ และทักษะชีวิตอย่างรอบด้าน และสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

ภาพ/ข่าว: ชลาลัย กมลคุณาชัยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา