โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัยฯ จัดโครงการ Development of Research Proporsal ให้กับคณะทำงาน RL-TVET HUB, SiF ,WiL feeder และ DSKM | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วิทยาลัยฯ จัดโครงการ Development of Research Proporsal ให้กับคณะทำงาน RL-TVET HUB, SiF ,WiL feeder และ DSKM

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 23 สิงหาคม 2559 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 611 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


ระหว่างวันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2559 ณ บ้านพระยาล้านนาริมน้ำ ตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ได้จัดทำโครงการ Development of Research Proporsal ให้กับคณะทำงาน โครงการ RL-TVET HUB, SiF ,WiL feeder และโครงการต้นแบบการศึกษาวิชาชีพและเทคโนโลยี (DSKM) เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยโครงการนำร่องระดับชาติของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา และวิทยาลัยฯ
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร มูลปา ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งภายในโครงการดังกล่าวมีการจัดอบรม อันได้แก่
1. รายละเอียดโครงการ Talent mobility โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุเทน คำน่าน , ดร.แมน ตุ้ยแพร่ และคณะ
2. เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและการเขียนบทความทางวิชาการโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พานิช อินต๊ะ
3. รายละเอียด ว1-ด ว1-ช และเทคนิคการเขียนของบประมาณสนับสนุนวิจัย โดยเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ล้านนา

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก : นส.ศศิรดี พานชาตรี / นส.ธมลวรรณ จิตบาลออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา