โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จัดอบรมสร้างความสามารถทางด้านช่างยนต์ ให้ชุมชนในพื้นที่โครงการหลวง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา จัดอบรมสร้างความสามารถทางด้านช่างยนต์ ให้ชุมชนในพื้นที่โครงการหลวง

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 30 เมษายน 2565 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 652 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

บุคลากรและนักวิจัยจาก ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาชีพและเทคโนโลยี(COE) พร้อมด้วยอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา จัดกิจกรรมฝึกอบรมการสร้างความสามารถทางด้านช่าง ระดับ 1 “หลักสูตร : การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลเกษตร และจักรยานยนต์ เพื่องานเกษตรกรรม” ระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน 2564 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เพื่อสร้างความสามารถทางด้านงานช่างซ่อมจักรยานยนต์ เครื่องจักรกลทางการเกษตร ให้กับกลุ่มชาวบ้านและเยาวชนผู้ที่สนใจภายในชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการหลวง ให้สามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในครัวเรือน ซึ่งเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการบำรุงรักษารถจักรยานยนต์และเครื่อจักรกลเกษตร หรือสามารถต่อยอดเป็นอาชีพได้ในอนาคต ภายใต้การสนับสนุนของ ศูนย์ความร่วมมือ มทร.ล้านนา และ มจธ.เพื่อมูลนิธิโครงการหลวงและกิจกรรมวิชาการ  เนื้อหาในการฝึกอบรมแบ่งเป็น 2 ส่วนประกอบด้วยภาคทฤษฏี เป็นการบรรยายให้ความรู้ถึงส่วนประกอบต่างๆ และหน้าที่การทำงานภายในเครื่องยนต์ การประเมินอาการเสีย  และในภาคปฏิบัติเป็นการลงมือซ่อมบำรุงเบื้องต้น เช่นการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง การทำความสะอาดชุดหม้อกรองอากาศ และการตรวจ เช็ค ซ่อม ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง ระบบเบรคฯลฯ ตามหลักสูตรมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) : TPQI โดยคณะวิทยากรและวิทยากรพี่เลี้ยงผู้มีประสบการณ์ ประกอบด้วย นายเอกณัฐ กระจ่างธิมาพร นายวธัญญู วรรณพรหม นายเมธัส ภัททิยธนี และนายสุรเชษ เสาร์อ้าย  นอกจากเนื้อหาที่ถ่ายทอดในภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติแล้ว คณะวิทยากรได้ทดสอบการใช้สื่อการเรียนการสอนช่างซ่อมรถจักรยานยนต์แบบออนไลน์ให้กับผู้เข้าร่วมอบรมได้ศึกษาก่อนลงมือปฏิบัติจริง และทำการสังเกตุผลจากการลงมือปฏิบัติเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขให้มีเนื้อหาตรงตามความต้องการต่อไป

(เครดิตภาพ/ข้อมูล : ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาชีพและเทคโนโลยี(COE) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา)ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา