โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการจัดการองค์ความรู้ (KM ) สายสนับสนุน แลกเปลี่ยนเทคนิคการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการจัดการองค์ความรู้ (KM ) สายสนับสนุน แลกเปลี่ยนเทคนิคการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 18 พฤษภาคม 2565 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 705 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          18 พฤษภาคม 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) สายสนับสนุน เรื่อง เทคนิคการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ โดยมีนางสาวปภาวรินท์  บุญมาก ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรเป็นประธานการจัดการความรู้ และผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ  สินทวีวรกุล ผู้อำนวยการกองการศึกษา ร่วมแลกเปลี่ยนเทคนิคการปฏิบัติงาน

          การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคในการปฏิบัติงานและเกิดแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพโดยมหาวิทยาลัยฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของ การนำกระบวนการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพ และพัฒนาฐานความรู้ภายในหน่วยงาน   เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 50 คน
          ข่าว/ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ
          ที่มาของข่าว : แสงจันทร์  วงค์ขัดนนท์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา