โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จัดโครงการลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ ร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานเครือข่าย พัฒนาต่อยอดพัฒนาหลักสูตรและการท่องเที่ยวทั้งในเชียงใหม่และประเทศไทย.. | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา จัดโครงการลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ ร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานเครือข่าย พัฒนาต่อยอดพัฒนาหลักสูตรและการท่องเที่ยวทั้งในเชียงใหม่และประเทศไทย..

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 21 พฤษภาคม 2565 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 196 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

หลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถานประกอบการและหน่วยงานเครือข่าย ภายใต้โครงการพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติทักษะสูงตามแนวคิดนวัตกรรมพื้นที่การศึกษาด้วยหลักสูตรฐานสมรรถนะร่วมกับสหกิจศึกษา โดยเครือข่ายผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและบริการ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การประเมินผลในรูปแบบที่ทันสมัย การจัดการศึกษา และการจัดการเรียนการสอนที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา (Higher Education Sandbox) รวมถึงการบูรณาการการศึกษากับการทำงาน (Cooperative and Work) ณ ห้องประชุมจองคำ โรงแรมรติล้านนา ริเวอร์ไซด์ สปา รีสอร์ท เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565

โดย ผศ.จัตตุฤทธิ์  ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา ลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ 2 ฉบับ ดังนี้

ฉบับที่ 1 ลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่าง มทร.ล้านนา กับ หน่วยงานสนับสนุน ส่งเสริม ด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่ (ประกอบด้วย ประธานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่, นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่,นายกสมาคมร้านอาหารและสถานบันเทิงจังหวัดเชียงใหม่, นายกสมาคมโรงแรมภาคเหนือ ตอนบน)

ฉบับที่ 2 ลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่าง มทร.ล้านนา กับ หน่วยงานภาคเอกชนและเครือข่ายผู้ประกอบการ (ประกอบด้วย ตัวแทนจาก รร.รติล้านนา ริเวอร์ไซด์ สปารีสอร์ท เชียงใหม่, บจก.วิสดอม พรีเซนซิ่ง, บจก.อุดมพรทัวร์, บจก.ทัวร์ริ่ง เซ็นเตอร์, บจก.อาร์ต แอนด์ เทคโนโลยี, บจก.เซปเทมเบอร์ ทเวนตี้ไนน์)

                ผศ.จัตตุฤทธิ์  ทองปรอน กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงทั้ง 2  ฉบับ ถือเป็นการเริ่มต้นร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และเป็นการพัฒนา Soft Skills ของนักศึกษา เปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชนและสถาบันการศึกษา ได้ร่วมพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวในทุกมิติแบบครบวงจรทั้งในจังหวัดเชียงใหม่เองและต่อเนื่องถึงการท่องเที่ยวในระดับประเทศต่อไป     ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา