โลโก้เว็บไซต์ สถช.ร่วมจัดนิทรรศการและวิชาการร่วมกับกรมการข้าว ในงานวันรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สถช.ร่วมจัดนิทรรศการและวิชาการร่วมกับกรมการข้าว ในงานวันรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 6 มิถุนายน 2565 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 1576 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

บุคลากรสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ได้แก่ นายนริศ กำแพงแก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ และ ว่าที่ ร.ต. เกรียงไกร ศรีประเสริฐ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนา และ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมจัดบูธนิทรรศการนำเสนอผลงานการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับเรื่องข้าว ของ 6 พื้นที่ และนำตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากการแปรรูป ของงานวิจัยข้าวที่เกี่ยวข้อง หนึ่งในโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาร่วมกับกลุ่มภาคีเครือข่าย ภายใต้แนวคิด "ข้าวล้านนา มทร.ล้านนา RMUTL Lanna Grain RAD" ที่ใช้ข้าวเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาบางส่วนให้กับชุมชน ในขั้นตอนกระบวนการปลูก การแปรรูปผลิตภัณฑ์ รวมถึงการวิจัยเพื่อพัฒนาและปรับปรุงสายพันธุ์ข้าวเป็นสายพันธุ์ใหม่ซึ่งมีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้มีผลผลิตและสามารถสร้างรายได้ที่มากจากเดิม แสดงให้กับกลุ่มเกษตรกร ประชาชน และผู้สนใจร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายของกรมการข้าว และหน่วยงานภาคเอกชน กว่า 40 หน่วยงาน ในงานวันรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 4-6 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เพื่อเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์และราชวงศ์ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณด้านข้าวและชาวนา รวมทั้งเป็นการให้ความสำคัญต่อข้าวที่เป็นพืชอาหารหลักของคนไทย รวมถึงการเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ชาวนาไทย ซึ่งเปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของชาติในฐานะผู้ผลิตอาหารหลักให้กับประชาชนตลอดมา ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย ทุ่งมะขามหย่อง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

ข้อมูล กลุ่มงานบริหารการถ่ายทอดเทคโนโลยี
เรียบเรียง รัตนาภรณ์ สารภี

 

ข่าวที่เกี่ยวข้องออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon