โลโก้เว็บไซต์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์สำหรับผลิตรายการโทรทัศน์นอกสถานที่ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์สำหรับผลิตรายการโทรทัศน์นอกสถานที่ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 5 กันยายน 2559 โดย ณัฐนันท์ อนันต์สถาพร จำนวนผู้เข้าชม 281 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์สำหรับผลิตรายการโทรทัศน์นอกสถานที่

จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

--------------------------------------------------

               ตามประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์สำหรับผลิตรายการโทรทัศน์นอกสถานที่ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E.47/2559 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2559 นั้น

               ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์สำหรับผลิตรายการโทรทัศน์นอกสถานที่ จำนวน 1 ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เด่นชัยเทค จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 1,685,000.00  บาท (หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

                 ประกาศ ณ วันที่  5  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕9


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา