โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมประชุมถอดบทเรียนโครงการ U2T ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (RSI) ภาคเหนือ  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ร่วมประชุมถอดบทเรียนโครงการ U2T ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (RSI) ภาคเหนือ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 20 มิถุนายน 2565 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 122 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2565 ว่าที่ร้อยตรีรัชต์พงษ์ หอชัยรัตน์ หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน พร้อมคณะทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) มหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ถอดบทเรียนโครงการ U2T ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (RSI) ภาคเหนือ" ร่วมกับเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน เพื่อร่วมกันถอดบทเรียนองค์ความรู้ภาพรวมผลการดำเนินงานในพื้นที่ภาคเหนือที่ผ่านมา พร้อมหาแนวทางการพัฒนาขับเคลื่อนโครงการให้มีประสิทธิภาพในระยะยาว โดยมี ดร.ดนุช ตันเทิดทิตย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวเปิดงานและชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ และรองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้แทนประธานเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการอำนวยการถอดบทเรียนโครงการ U2T ฯ และนำเสนอผลการการดำเนินงานโครงการ U2T ระดับภาค (RSI) ภาคเหนือตอนบน ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)

 

ในการนี้ ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้เยี่ยมชมนิทรรศการนำเสนอผลิตภัณฑ์เด่นและผลงานเด่นที่เกิดจากโครงการ U2T ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน โดยในโอกาสนี้ ว่าที่ร้อยตรีรัชต์พงษ์ หอชัยรัตน์ และคณะทำงานฯ ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์และผลการดำเนินงานโครงการ U2T ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กรณีศึกษา ตำบลนาคอเรือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมมอบของที่ระลึกเป็นผลิตภัณฑ์​ของกลุ่มตำบลคอเรือ ที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมจากมหาวิทยาลัย​ และจดทะเบียน​ OTOP แล้ว

 

ข้อมูล สำนักงานผู้อำนวยการ สถช.
ภาพ เสาวลักษณ์ จันทร์พรหม
เรียบเรียง รัตนาภรณ์ สารภีออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา