โลโก้เว็บไซต์ บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ร่วมเป็นวิทยากรโครงการการใช้คอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ จ.ลำพูน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ร่วมเป็นวิทยากรโครงการการใช้คอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ จ.ลำพูน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 6 กันยายน 2559 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 1158 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันอังคารที่ 6 กันยายน 2559 เวลา 9.00 น. – 16.30 น. ที่ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ จังหวัดลำพูน

บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ร่วมเป็นวิทยากรโครงการการใช้คอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับประชาชนและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในท้องถิ่น ภายใต้กิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมตามแนวทางของ SBMLD รุ่นที่ 2 ที่ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ จังหวัดลำพูน โดยได้รับเกียรติจากคุณสายฝน ไทยกรรณ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา กล่าวเปิดงาน

การอบรมครั้งนี้ เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ และ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา

ซึ่งมีวิทยากรให้ความรู้ ได้แก่ นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ นายนริศ กำแพงแก้ว , นางสาวฉัตรวณัฐ มโนพฤกษ์ สังกัดสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ซึ่งได้นำเสนอในรูปแบบไฟล์ภาพนิ่งและวีดีโอให้แก่นักเรียนและประชาชน ที่เข้ารับการอบรมจำนวน 30 คน

การอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ การเข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ส่งเสริมให้นักเรียนและประชาชนในชุมชน ได้รับทราบและเข้าใจถึงกฏหมาย พรบ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ประโยชน์ในการเรียน การใช้คอมพิวเตอร์ที่ก่อให้เกิดคุณและโทษ ตลอดจนการดำเนินชีวิตประจำวัน ต่อไป

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ภาพ : นิพนธ์ เขื่อนแก้ว

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา