โลโก้เว็บไซต์ สถช.จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเลี้ยงปลาดุกในกระชังบก (แบบกระชังพลาสติก) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สถช.จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเลี้ยงปลาดุกในกระชังบก (แบบกระชังพลาสติก)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 27 กรกฎาคม 2565 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 147 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเลี้ยงปลาดุกในกระชังบก (แบบกระชังพลาสติก) ภายใต้ โครงการยกระดับแปลงเกษตรพอเพียงสู่ศูนย์สาธิตตามแนวพระราชดำริดอยสะเก็ด สร้างเสริมประกอบอาชีพ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายในชีวิตประจำวัน โดยได้รับเกียรติจาก นายประยูร ตะริโย นายกเทศมนตรีตำบลแม่โป่ง เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นทีชัย ผัสดี รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 20 คน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนาภูมิปัญญา ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด)


ในโอกาสนี้ นายพิษณุ พรมพราย บุคลากรกลุ่มงานสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ทำหน้าที่พิธีกรแนะนำหลักสูตรการฝึกกอบรมของสถาบันฯ แนะนำวิทยากรประจำหลักสูตรการอบรม ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่น่าน ได้แก่ อาจารย์จุลทรรศน์ คีรีแลง และอาจารย์อภิญญา กันธิยะ จากนั้นจึงเริ่มการอบรม แบ่งออกเป๋น 2 ส่วน มีระยะเวลา 1 วัน คือ

  • ช่วงเช้า การอบรมภาคบรรยาย ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนาภูมิปัญญา ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด)
     
  • ช่วงบ่าย ลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติการเลี้ยงปลาดุกในกระชังพลาสติกภาคสนาม ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด)
     

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

 

ข้อมูล กลุ่มงานโครงการพิเศษ สนับสนุนศูนย์/สถานีโครงการหลวง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ภาพ รัตนาภรณ์ สารภี, จักร์รินทร์ ชื่นสมบัติ
เรียบเรียง รัตนาภรณ์ สารภีออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา