โลโก้เว็บไซต์ ผอ.วิทยบริการฯ นำทีมบุคลากร ร่วมงานฯ WUNCA ครั้งที่ ๔๑ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผอ.วิทยบริการฯ นำทีมบุคลากร ร่วมงานฯ WUNCA ครั้งที่ ๔๑

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 8 สิงหาคม 2565 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 1031 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   ระหว่างวันที่ ๓ - ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ลือโขง ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) อาจารย์ภาณุเดช ทิพย์อักษร รองผู้อำนวยการ และบุคลากร เข้าร่วม การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ ๔๑" (Workshop on UniNet Network and Computer Application: 41st WUNCA) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (มทร.รัตนโกสินทร์) วิทยาเขตวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์    
   มี รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ พร้อมด้วย นายพรหมพิริยะ กิจนุสรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมพิธีเปิดการประชุมฯ ซึ่งการดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ ๔๑” นี้ จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายระหว่างกลุ่มสมาชิก พร้อมทั้งรับการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ รวมไปถึงเกี่ยวกับพัฒนาการศึกษาและการวิจัยของประเทศ โดยวิสัยทัศน์ของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม คือ เป็นองค์กรนำเพื่อขับเคลื่อนการอุดมศึกษาไทย วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ไปสู่มาตรฐานในระดับสากลและเพิ่มอันดับความสามารถการแข่งขันในระดับนานาชาติอย่างยั่งยืนภายใน ปี พ.ศ. ๒๕๘๐ และเพื่อขับเคลื่อน อว. ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ การเชื่อมโยงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และการวิจัย มารวมไว้ด้วยกัน ให้เกิดพลังในการขับเคลื่อนประเทศ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างผลกระทบในทางบวกต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาคนไทย ให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และก้าวสู่เศรฐกิจ BCG ตามนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลถือได้ว่าเป็นบทบาทสำคัญในขับเคลื่อนการพัฒนา งานทุกด้านของ อว. ฉะนั้นการเพิ่มศักยภาพเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาให้รองรับการใช้งานด้านการศึกษาวิจัยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนั้น รวมทั้งการแลกเปลี่ยนและเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญในการพัฒนาด้านการศึกษาวิจัย ถือได้ว่าเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จร่วมกันต่อไป

ข่าว : ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนา
ภาพ : มทร.รัตนโกสินทร์ , อนุสรณ์ วงค์แปง งานพัฒนาระบบเครือข่าย สวส.มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา