โลโก้เว็บไซต์ โครงการค่ายผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านการเกษตร (2nd Farmer Gen Z Camp)  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการค่ายผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านการเกษตร (2nd Farmer Gen Z Camp)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 5 กันยายน 2559 โดย น้ำฝน สุทธิกุญชร จำนวนผู้เข้าชม 732 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการ ค่ายผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านการเกษตร (2nd Farmer Gen Z Camp) ในระหว่างวันที่ 1 - 4 กันยายน 2559 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร และไร่นาสวนผสม "สวนลำไย" บ้านขึ่งใต้ อำเภอเวียงสา และกลุ่มเกษตก้าวหน้า จังหวัดน่าน โดยมีผู้เข้าโครงการประกอบด้วย นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน นักเรียนโรงเรียนบ่อเกลือ ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน และโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ บ้านห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน จำนวน 50 คน โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ สร้างผู้นำทางการเกษตร เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนผลักดันเกษตรกรในพื้นที่สูงทางภาคเหนือของประเทศไทยไปสู่การเป็นเกษตรกรยุคใหม่ (Smart Farmer) เพื่อสร้างความเข้มแข็ง ในภาคเกษตรและอาหารไทยให้มีความมั่นคงและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากลออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา