โลโก้เว็บไซต์ คณะวิทย์ฯ มทร.ล้านนา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ บริษัท แอ็คโคเมท จำกัด | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิทย์ฯ มทร.ล้านนา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ บริษัท แอ็คโคเมท จำกัด

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 14 ธันวาคม 2565 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 1116 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันที่ 14 ธันวาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการระหว่างการเรียนรู้ในสถานศึกษากับการปฏิบัติงานจริงเต็มเวลาในสถานประกอบการตามสาขาวิชาชีพ กับบริษัท แอ็คโคเมท จำกัด กรุงเทพมหานคร  โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร วิทยาคุณ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  นายพณชิต  กิตติปัญญางาม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายอิทธิพันธ์  เมธเศรษฐ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอ็คโคเมท จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารประจำคณะ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่ร่วมเป็นสักขีพยาน ในการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ ผ่านระบบออนไลน์ zoom meeting 

          โดยบันทึกข้อตกลงมีสาระสำคัญในความร่วมมือในการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการระหว่างการเรียนรู้ในสถานศึกษากับการปฏิบัติงานจริงเต็มเวลาในสถานประกอบการตามสาขาวิชาชีพ เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ประสบการณ์จากการปฏิบัติงาน ด้วยการฝึกประยุกต์ใช้แนวคิด ทฤษฎี และเติมเต็มระหว่างความรู้ที่ได้รับจากการเรียนการสอนในห้องเรียน ถือเป็นการพัฒนาศักยภาพทางทักษะวิชาชีพให้นักศึกษาและเป็นประโยชน์ต่อองค์กรผู้ใช้บัณฑิต พร้อมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการประสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัย องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน ได้อย่างสอดคล้อง และตรงตามเป้าประสงค์ตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยและสหกิจศึกษา ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา