โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 17 กุมภาพันธ์ 2566 โดย อัมราพร จันทร์เที่ยง จำนวนผู้เข้าชม 3958 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

!!ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566!! (คลิกอ่านประกาศ)

-------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็น

ลูกจ้างชั่วคราว (คลิกอ่านประกาศ)

...................................................................................................

!!! ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว !!!

--------------------------------------------------------------------------------

สมัคร (ออนไลน์) ตั้งแต่วันที่ 13 - 26 มกราคม 2566

คลิกอ่านประกาศรับสมัคร / คลิกอ่านมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง /รายละเอียดการสอบ

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 11 อัตรา ดังนี้ 

ลำดับที่  1 รหัสตำแหน่ง  1101/อาจารย์ /คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์/หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

ลำดับที่  2 รหัสตำแหน่ง  1102/อาจารย์ /คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์/กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (ภาษาตะวันออก)

ลำดับที่  3 รหัสตำแหน่ง  1103/อาจารย์ /คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์/กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (ภาษาตะวันตก)

ลำดับที่  4 รหัสตำแหน่ง   2201/เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป /คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ลำดับที่  5 รหัสตำแหน่ง   2202/นิติกร /กองบริหารงานบุคคล 

ลำดับที่  6 รหัสตำแหน่ง   2203/เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป /กองบริหารงานบุคคล 

ลำดับที่  7 รหัสตำแหน่ง   2204/เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป /วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 

ลำดับที่  8 รหัสตำแหน่ง   2205/นักวิชาการศึกษา /สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ลำดับที่  9 รหัสตำแหน่ง   2206/นักวิชาการศึกษา /กองพัฒนานักศึกษา

ลำดับที่  10 รหัสตำแหน่ง  2207/นักวิชาการโสตทัศนศึกษา /สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับที่  11 รหัสตำแหน่ง  2208/นักวิชาการโสตทัศนศึกษา /กองพัฒนาอาคารสถานที่

 

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา