โลโก้เว็บไซต์ สมัครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สมัครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 17 มกราคม 2566 โดย อาพัชรี ศิรินาโพธิ์ จำนวนผู้เข้าชม 82 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คุณสมบัติของผู้สมัครสมาชิก

1. เป็นผู้เห็นชอบ ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์

2. เป็นบุคคลธรรมดา และบรรลุนิติภาวะ

3. สมาชิกสามัญ
– เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง หรือเป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นี้ หรือ
– เป็นพนักงานราชการ และหรือ พนักงานมหาวิทยาลัยฯ ในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง ซึ่งมีระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่ราชการในมหาวิทยาลัย

4. เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม

5. มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน

6. ไม่เป็นผู้ที่เคยลาออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์มาแล้ว ถึง 2 ครั้ง

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก

1. ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกตามแบบที่กำหนดไว้ ณ ที่ทำการสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยต้องมีผู้บังคับบัญชา ของผู้สมัครในตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้อำนวยการหรือตำแหน่งที่เทียบเท่า ลงชื่อรับรอง ท่านสามารถขอรับใบสมัครได้ที่ผู้แทนหน่วยเบิกจ่ายของสหกรณ์ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ การเงินของหน่วยงานของท่าน

2. ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท และค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได้

3. แนบหลักฐาน ดังต่อไปนี้ พร้อมใบสมัคร

3.1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3.2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3.3. ไฟล์รูปถ่ายสี (ส่งทาง LINE ID : SCC.RMUT พร้อมแจ้งชื่อและนามสกุล) ขนาดไฟล์ ไม่ต่ำกว่า 100 KB นามสกุล JPG
3.4. สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการแนบหลักฐานสัญญาจ้าง คำสั่งจ้าง หรือหนังสือรับรองตำแหน่ง
3.5. สำเนาบัตรประชาชนผู้รับผลประโยชน์
3.6. สำเนาบัตรประชาชนคู่สมรส
3.7. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงศรี หรือธนาคารกรุงไทย

4. ส่งค่าหุ้นเป็นเงินออมอย่างน้อยตามอัตราส่วนของเงินได้รายเดือนทุกเดือนโดยหักจากเงินเดือน ณ ที่จ่ายของหน่วยงานต้นสังกัด

5. ผู้ที่จดทะเบียนสมรสแล้ว ต้องให้คู่สมรสลงชื่อในหนังสือยินยอม ด้วย

***สนใจสมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  https://www.rmutscc.com

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา