โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน ประชุมหารือความร่วมมือด้านวิชาการ ร่วมกับ โรงเรียนสตรีศรีน่าน จ.น่าน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา น่าน ประชุมหารือความร่วมมือด้านวิชาการ ร่วมกับ โรงเรียนสตรีศรีน่าน จ.น่าน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 24 มกราคม 2566 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 1169 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันอังคารที่ 24 ม.ค. 2566 เวลา 13.00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดย ผศ.ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดีน่าน , รศ.ดร.เกชา คูหา รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร , ผศ.ดร.ชุติสร เรืองนาราบ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ , ผศ.วรรณกร พรหมอารีย์ ตัวแทนรองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ , นางนราพร จันพิบูลย์ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรน่าน และนางนลัทพร คูหา ผู้อำนวยการกองการศึกษาน่าน ได้ประชุมร่วมกับคณะครูจากโรงเรียนสตรีศรีน่าน เพื่อหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านบริการวิชาการและด้านอื่นๆ ตามกรอบแนวคิดในการบริหารมหาวิทยาลัยแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เป็นการระดมความคิดและศักยภาพต่างๆที่มีอยู่ เพื่อพัฒนาเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมชมพูภูคา 1 อาคารกองบริหารทรัพยากรน่านออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา