โลโก้เว็บไซต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรอบรมนักประดิษฐ์และควบคุมหุ่นยนต์ Robotic Camp | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรอบรมนักประดิษฐ์และควบคุมหุ่นยนต์ Robotic Camp

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 1 มีนาคม 2566 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 273 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          คณาจารย์และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรจัดอบรมโครงการนักประดิษฐ์และควบคุมหุ่นยนต์ Robotic Camp แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันที่ 25 – 26 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

          สำหรับการจัดอบรมในครั้งนี้จัดโดยองค์การบริหารจังหวัดลำปาง ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง มีรูปแบบการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการและแนะนำการพัฒนาโปรแกรมควบคุมการทำงานหุ่นยนต์ให้สามารถทำงานได้ตามรูปแบบข้อกำหนดการทำงาน มีเนื้อหาประกอบด้วย ความรู้ ทฤษฎี โครงสร้างและการพัฒนาโปรแกรมบนบอร์ด MicroBit การฝึกปฏิบัติการใช้งาน BitPlayer และโปรแกรมเพื่อการใช้งาน BitPlayer การฝึกปฏิบัติการประกอบหุ่นยนต์ เขียนโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์  การฝึกปฏิบัติเทคนิคการควบคุมหุ่นยนต์ ด้วย BitPlayer และฝึกปฏิบัติการประยุกต์หุ่นยนต์ตามโจทย์ที่กำหนด โดยมีรองศาสตราจารย์วันไชย คำเสน ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิษณุ ช้างเนียม ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ ผัดวัง อาจารย์ประสงค์ วงศ์ชัยบุตร และนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นวิทยากร ทั้งนี้มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 และคณะครูจาก 19 โรงเรียน เข้าร่วมอบรมกว่า 80 คน
         ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
         ที่มาของข่าว / ภาพ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิษณุ ช้างเนียม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ ผัดวัง,สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา