โลโก้เว็บไซต์ 2023-03-01 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2023-03-01

กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU มทร.ล้านนา ได้เข้าร่วมสังเกตุการณ์ การตรวจติดตามผลการดำเนินงานและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการรอบ 6 เดือน โครงการ TM รอบที่ 1 ประจำปี 2565 โครงการการออกแบบและสร้างเครื่องอบลดความชื้นแบบเกลียวสำหรับสารปรับปรุงดินฮิวมัส โดย ผศ.ดร.ธวัชชัย อุ่นใจจม ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนผลิตสารปรับปรุงดินฮิวมัสล้านปีอินทรีย์แม่เมาะ ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
พุธ 1 มีนาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม ภาพบรรยากาศ

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU มทร.ล้านนา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยโทสุรพิน พรมแดน พร้อมคณะ ได้เข้าร่วมสังเกตุการณ์ ร่วมกับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์วรสันติ์ โสภณ รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, รองศาสตราจารย์วรพงค์ บุญช่วยแทน ผู้อำนวยการสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย, นางสาวปอชญา ชุมสุวรรณ และ นางสาวกุลจิรา ทองบุญ นักวิเคราะห์ความร่วมมืออุตสาหกรรม อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา น่าน จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2565
พุธ 1 มีนาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

     วันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดย กองการศึกษาน่าน และ สโมสรนักศึกษา ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องแก่นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา สร้างความมั่นใจในการก้าวสู่ตลาดแรงงาน และเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่นักศึกษา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดีน่าน เป็นประธานในพิธี นางนลัทพร คูหา ผู้อำนวยการกองการศึกษาน่าน กล่าวรายงาน มีผู้บริหาร อาจารย์และนักศึก... >> อ่านต่อ


คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ จัดโครงการจัดแสดงนิทรรศการและผลงานความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ วิชาชีพ ของนักศึกษา (BALA Exhibition 2023)
พุธ 1 มีนาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการจัดแสดงนิทรรศการและผลงานความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ วิชาชีพ ของนักศึกษา (BALA Exhibition 2023) เพื่อส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาสู่ระดับชาติและนานาชาติ พัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ เป็นการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาได้มีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานในสถานประกอบการ รวมถึงเป็นเวทีแสดงผลงานของนักศึกษา ที... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต“กยศ. รวมใจปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 10
พุธ 1 มีนาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

       วันที่ 1 มีนาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากร งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต“กยศ. รวมใจ  ปันโลหิต  ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์  ปีที่  10 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา  ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพ... >> อ่านต่อ


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรอบรมนักประดิษฐ์และควบคุมหุ่นยนต์ Robotic Camp
พุธ 1 มีนาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

          คณาจารย์และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรจัดอบรมโครงการนักประดิษฐ์และควบคุมหุ่นยนต์ Robotic Camp แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันที่ 25 – 26 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง           สำหรับการจัดอบรมในครั้งนี้จัดโดยองค์การบริหารจังหวัดลำปาง ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง มีรูปแบบการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการและแนะนำการพัฒนาโปรแกรมควบคุมการทำงานหุ่นยนต์ให้สา... >> อ่านต่อ

กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU มทร.ล้านนา ได้เข้าร่วมสังเกตุการณ์ การตรวจติดตามผลการดำเนินงานและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการรอบ 6 เดือน โครงการ TM รอบที่ 1 ประจำปี 2565 โครงการออกแบบและสร้างเครื่องรีดบรรจุภัณฑ์พริกแกงกึ่งอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก โดย นายอภิชาติ ใสงาม หัวหน้าโครงการ ร่วมกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ ลานนา ฟู้ด ต.หนองแหย่ง อำเภอสันทราย จ.เชียงใหม่
พุธ 1 มีนาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม ภาพบรรยากาศ

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU มทร.ล้านนา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยโทสุรพิน พรมแดน พร้อมคณะ ได้เข้าร่วมสังเกตุการณ์ ร่วมกับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์วรสันติ์ โสภณ รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, รองศาสตราจารย์วรพงค์ บุญช่วยแทน ผู้อำนวยการสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย, นางสาวปอชญา ชุมสุวรรณ และ นางสาวกุลจิรา ทองบุญ นักวิเคราะห์ความร่วมมืออุตสาหกรรม อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ >> อ่านต่อ


งานปิดกิจกรรมโครงการพัฒนาหอพระอุปคุตวัดพระนอน(ขอนม่วง)
พุธ 1 มีนาคม 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ร่วมงานปิดกิจกรรมโครงการพัฒนาหอพระอุปคุตวัดพระนอน(ขอนม่วง) ต. ดอนแก้ว อ. แม่ริม จ.เชียงใหม่ รวมถึงให้กำลังใจแก่คณะผู้ปฏิบัติงาน >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 12


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา